U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Informatie- En Communicatietechnologie - De Verzameling Van Persoonlijke Gegevens Ingezonden Door:.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=1021 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 2239 woorden.

INLEIDING op de informatiesamenleving

'Wij leven tegenwoordig in een informatiesamenleving.' Die gedachte is zo langzamerhand gemeengoed aan het worden. Men verstaat daaronder meestal: een samenleving waarin informatie, communicatie, digitale netwerken en globalisering een cruciale rol spelen. Wat dat precies betekent, is echter allerminst duidelijk.

Er is een besef dat sociale, politieke en economische verhoudingen drastisch zullen veranderen of al aan het veranderen zijn. Maar hoe precies? Welke nieuwe structuren en spelers komen op? En welke nieuwe vragen stelt dat aan de overheid?

Infodrome is in het leven geroepen om op die vragen antwoord te geven. Infodrome is een denktank voor de overheid op het gebied van samenleving en ICT (informatie- en communicatietechnologie).

INFORMATISERING

De huidige ICT-ontwikkelingen roepen vaak associaties op met de industriële revolutie. Toen ging het om het breed beschikbaar raken van energie en van energiedragers, nu om informatie en media. Kortom, informatisering in plaats van industrialisering.

De meest strikte definitie van informatisering beperkt zich tot de digitalisering van informatie in telefonie, televisie en computers. Iets ruimer is de opvatting waarin ook biotechnologie en genetica als vormen van informatie worden gezien. Nog ruimer is het kader waarin informatisering wordt gerelateerd aan de opkomst van een netwerkmaatschappij en kenniseconomie. Kennis is ruimer dan geformaliseerde informatie, en impliceert ook vormen van 'tacit knowledge', kennis die besloten ligt in omgangsvormen en cultuur.

In alle analyses is men het in elk geval over één ding eens. ICT maakt veel activiteiten minder afhankelijk van hun geografische locatie. Werk, scholing, vermaak en sociaal verkeer raken minder gebonden aan tijd en plaats. En alleen dat al zal de maatschappelijke verhoudingen flink opschudden.

TECHNOLOGIE ALS OORZAAK EN GEVOLG

Daarmee is niet gezegd dat technologie de directe en onaantastbare oorzaak is van maatschappelijke veranderingen. Technologie is immers ook het werk van mensen, die bewust en onbewust bepaalde doelen nastreven. En bepaald niet elke technische uitvinding wordt klakkeloos opgenomen in het maatschappelijk bestel en het dagelijks leven van mensen. De keuzen van consumenten en overheden spelen daar ook hun rol in.

Technologie is dus zowel oorzaak als gevolg van veranderingen. Maatschappelijke ontwikkeling is niet louter 'technology-driven', en technologie is niet louter de resultante van de wensen in de samenleving. Er is sprake van een permanente wederzijdse beïnvloeding

Samenvatting

'Wij leven tegenwoordig in een informatiesamenleving.' Die gedachte is zo langzamerhand gemeengoed aan het worden. Wat dat precies betekent, is echter allerminst duidelijk. De huidige ICT-ontwikkelingen roepen vaak associaties op met de industriële revolutie. Toen ging het om het breed beschikbaar raken van energie en van energiedragers, nu om informatie en media. Kortom, informatisering in plaats van industrialisering.Eigen mening

De huidige technologie staat op het punt te evolueren naar informatisering, dit wil zeggen dat men steeds meer machines gaat gebruiken in plaats van werkkrachten (arbeiders).Dit mag echter niet gebeuren want anders gaan de werkloosheidscijfers drastisch stijgen.

De verzameling van persoonsgegevens op Internet :

Minimaal na te leven voorwaarden door de verantwoordelijken voor Internetsites.

Vele verantwoordelijken voor websites verzamelen gegevens over personen die hun site bezoeken om on line te kopen, het abonnement van een newsletter aan te vragen, zich in te schrijven voor een discussieforum …

België beschikt, net als de andere EU-landen, over een wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarin de verzameling van dergelijke informatiegegevens aan voorwaarden wordt onderworpen. Ieder land heeft een dergelijke wet goedgekeurd teneinde de Europese richtlijn van 1995 tot bescherming van persoonsgegevens om te zetten.

Teneinde de verantwoordelijken voor websites te helpen bij het naleven van de wet, hebben de Commissies voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uit alle EU-landen gemeenschappelijke richtlijnen opgesteld (zie hieronder).

Wanneer via een website persoonsgegevens worden verzameld van een individuele gebruiker, moet vooraf altijd bepaalde informatie worden verstrekt aan de betrokkene.

Om aan deze verplichting te voldoen, moet deze informatie inhoudelijk omvatten:

· de identiteit, het fysieke en het elektronische adres van de voor de verwerking verantwoordelijke en indien van toepassing van de vertegenwoordiger;

· het doel (de doeleinden) van de verwerking waarvoor de voor de verwerking verantwoordelijke gegevens vergaart via een site.

· duidelijke vermelding of het verstrekken van bepaalde informatie verplicht of facultatief is. Verplichte informatie is informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verlangde dienst. Het feit dat een betrokkene de facultatieve informatie niet invult, mag op geen enkele wijze tegen hem/haar werken

· vermelding van het recht dat betrokkenen hebben om, afhankelijk van de situatie, toestemming te geven voor of zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens en van de voorwaarden die daarvoor gelden, en vermelding van het recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van gegevens;

· een lijst van ontvangers of categorieën ontvangers waarvoor de verzamelde informatie bestemd is. Bij het vergaren van gegevens dienen sites te vermelden of het verzamelde materiaal aan derden zal worden verstrekt of ter beschikking gesteld, met name bijvoorbeeld aan zakelijke partners of dochterondernemingen, en waarom (voor andere doeleinden dan de levering van een verlangde dienst en voor direct marketing).

· als is te voorzien dat de voor de verwerking verantwoordelijke de gegevens naar landen buiten de Europese Unie gaat doorgeven, vermelding of in die landen een passende bescherming van de privacy van personen op het punt van de verwerking van persoonsgegevens wordt geboden. Specifieke informatie moet worden verstrekt over de identiteit en het adres van de ontvangers (fysiek en/of elektronisch adres);

· vermelding van naam en adres (fysiek en elektronisch adres) van de dienst of persoon die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van vragen betreffende de bescherming van persoonsgegevens;

· duidelijke vermelding van het gebruik van automatische procedures voor gegevensvergaring (cookies, javascripts, …) alvorens deze voor enigerlei gegevensvergaring worden toegepast .

· een schets van de beveiligingsmaatregelen die in overeenstemming met de geldende nationale wetgeving bij de site worden toegepast om de authenticiteit van de site en de integriteit en vertrouwelijkheid van de via het netwerk overgedragen informatie te waarborgen.

· De informatie dient te worden verstrekt in alle op de site gebruikte talen en in het bijzonder op die plaatsen waar persoonsgegevens worden verzameld.

· De voor de verwerking verantwoordelijken dienen de consistentie te controleren van de informatie in de diverse "documenten" waarin is vastgelegd waar de site zich toe verplicht (de rubriek "bescherming van persoonsgegevens en privacy", elektronische formulieren, algemene verkoopvoorwaarden en andere commerciële berichten).

Hoe moet de informatie worden aangeboden?

· Om een eerlijke verwerking te waarborgen, deze informatie rechtstreeks op het scherm moet verschijnen vóórdat het verzamelen begint:

Bij gebruik van automatische methoden voor het verzamelen van gegevens (cookies, …) zou ze zonodig aangeboden kunnen worden door middel van een zogenoemd "pop-upvenster".

Het beveiligingsniveau bij de overdracht van de gegevens van de apparatuur van de gebruiker naar de website zou bijvoorbeeld kunnen worden aangeduid met een tekst als "U begint nu een beveiligde sessie" of door middel van de automatische informatietechnieken van browsers, met een pictogram van een sleutel of een hangslot.

· Volledige informatie over het privacybeleid (met inbegrip van de wijze waarop men het recht van toegang kan uitoefenen: tot welke persoon of dienst moet men zich wenden, zowel on line als op het fysieke adres van de voor de verwerking verantwoordelijke) rechtstreeks vanaf de homepage van de site en op elke plaats waar persoonsgegevens on line worden verzameld, toegankelijk moet zijn. De aan te klikken rubriektitel moet voldoende opvallend, expliciet en specifiek zijn om de internetgebruiker een duidelijk idee te geven van de inhoud waarnaar wordt verwezen.SamenvattingWanneer via een website persoonsgegevens worden verzameld van een individuele gebruiker, moet vooraf altijd bepaalde informatie worden verstrekt aan de betrokkene.Duidelijke vermelding of het verstrekken van bepaalde informatie verplicht of facultatief is. Verplichte informatie is informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verlangde dienst. Het feit dat een betrokkene de facultatieve informatie niet invult, mag op geen enkele wijze tegen hem/haar werken.Eigen mening

Ik vind dat ze privacy bestanden moeten bijhouden omdat de mensen herkend moeten worden op internet eigelijk, overal zodat er niemand anders zich kan voordoen als hij iemand anders is.

Zie film : The Net

CD-rom’s kopiëren: goed fout

Kinderen spelen graag op de computer, naast buiten spelen, televisie kijken en sporten. Veel ouders zien de groeiende interesse van hun kinderen en in meer dan 75% van de Nederlandse huishoudens zijn inmiddels één of meer PC's aanwezig.

De PC wordt onder andere gebruikt voor Internet – waaronder surfen, mailen en chatten – maar uiteraard ook voor (al of niet educatieve) spelletjes. Juist bij die spelletjes doet zich een dilemma voor, waarbij ouders hun plaats als rolmodel nog wel eens uit het oog verliezen.

Ouders op het verkeerde been

De computer zelf vergt al een aardige investering, maar het gebruik ervan leidt ook nog eens tot extra kosten. Telefoontikken of kabel-abonnement voor het internet en het kopen van software zijn kosten die niet iedereen vooraf voorziet. Bovendien beschikken veel van de huidige computers over een brander en kost het kopen van een blanco cd-rom maar een paar Euro. Dat, gecombineerd met een levendige ruilhandel, zet meerdere ouders op het verkeerde been.

De handel in software is zo levendig, dat veel mensen het woord 'illegaal' dat daarbij hoort, geheel uit het zicht zijn verloren. In Nederland worden per jaar zo'n 48 miljoen blanco CD's verkocht. Uit onderzoek blijkt dat 18% daarvan wordt gebruikt voor het illegaal kopiëren van software en games. Dat kost de Nederlandse software-uitgevers tientallen miljoenen Euro's per jaar.

Verboden

De feiten zijn vrij eenvoudig: het kopiëren van CD-rom's is gewoon verboden. Wettelijk zit het zo:

· Het kopiëren van beeld, geluid en software wordt aangemerkt als een inbreuk op de rechten van de componist, auteur, uitvoerend kunstenaar en de CD-producent. Het is dus verboden. (Auteurswet 1912 en Wet op de naburige rechten.)

· Voor muziek bestaat er een uitzondering op deze regel. Het maken van een kopie van een audio-CD voor in de auto of het vakantiehuisje is toegestaan, zolang die kopie niet doorgegeven of verkocht wordt.

· Die uitzondering geldt echter niet voor software. Het kopiëren van een CD-rom is dus in alle omstandigheden verboden, ook wanneer de kopie bedoeld is voor eigen gebruik.

Het mag niet, maar waarom gebeurt het dan?

Nu is vastgesteld dat het niet mag, blijft de vraag waarom veel ouders ervoor kiezen om te kopiëren. De argumenten die hiervoor gegeven worden, komen vrijwel altijd neer op hetzelfde basisprincipe: "Waarom zou je veel betalen voor iets dat je veel goedkoper kunt krijgen?" Daarachter liggen overwegingen als "Software is duur", "Anders zou ik ook niets alles gekocht hebben wat we nu hebben" en "Niemand wordt erdoor beschadigd".

Bij deze argumenten kunnen mijns inziens wel een paar kanttekeningen worden geplaatst. Wat voor voorbeeld geef je op deze manier aan je kinderen? Hard gezegd: het kopiëren van CD-rom's mag niet, het is een vorm van stelen. Als je zegt "Ik kopieer omdat ik anders een dief van mijn eigen portemonnee ben", geef je je kinderen het voorbeeld dat stelen niet verkeerd is als je daarmee geld uitspaart. Weinig ouders zullen een winkeldiefstal van hun kinderen op dezelfde manier beoordelen, lijkt me.

Duur?

Het argument dat software duur is, valt ook te bestrijden. Je betaalt namelijk niet alleen voor het schijfje waar het programma op staat. Veel software kost jaren van ontwikkeling en programmeren. Kijk maar eens op de 'aftiteling' van een educatieve CD-rom, dan zie je hoeveel mensen daaraan gewerkt hebben. Van tekenaars en programmeurs tot educatieve experts en geluidstechnici.

Het ontwikkelen van een CD-rom kost dus veel geld en moet ook nog naar de consument worden gebracht. In Nederland is bovendien de gemiddelde prijs van een CD-rom veel lager dan in de rest van Europa of Amerika. En dat terwijl Nederland een relatief klein taalgebied is en er toch veel Nederlandstalige software wordt gemaakt.

De kosten van de vertaling moeten op deze kleine markt worden terugverdiend, anders zullen uitgevers ervoor kiezen leuke titels niet meer in Nederland uit te brengen.

Overigens valt ook nog op te merken dat bij een gemiddelde speelgoedwinkel software niet tot de duurste cadeau-artikelen behoort. Een Baby Born pop of een bordspel is vaak veel duurder en of je daaraan meer spelplezier beleeft, waag ik te betwijfelen.

Dweilen met de kraan open

Wat kan de software-branche aan deze problematiek doen? Niet veel, ben ik bang... Uiteraard worden de spelletjes steeds vaker voorzien van een kopieer-beveiliging en bestaat er inmiddels een heuse 'software-politie' (de BSA), die de daders probeert aan te pakken.

Vooralsnog is dit een kwestie van dweilen met de kraan open. Maar wil Nederland ook in de toekomst een land met een rijk aanbod aan Nederlandstalige kindersoftware blijven, dan zal met name de mentaliteit van degenen die nu kopiëren zonder de consequenties te zien, veranderd moeten worden. Vaak heeft men namelijk niet eens in de gaten dat het strafbaar is. En erger is misschien nog wel dat ouders hun kinderen het verkeerde voorbeeld geven.

Geen Nederlandse titels meer

Inmiddels zijn er al uitgevers gestopt met het uitgeven van Nederlandse titels voor de consumentenmarkt. Veel mooie titels die in andere landen verschijnen, komen niet meer in het Nederlands uit omdat de investeringen niet worden terugverdiend.

De uiteindelijk consequentie van het kopiëren zal zijn dat het aanbod van goede Nederlandstalige software afneemt. Ik vraag mij af wie dat nu echt wil.

SamenvattingDe handel in software is zo levendig, dat veel mensen het woord 'illegaal' dat daarbij hoort, geheel uit het zicht zijn verloren. In Nederland worden per jaar ongeveer 48 miljoen blanco Cd’s verkocht. Uit onderzoek blijkt dat 18% daarvan wordt gebruikt voor het illegaal kopiëren van software en games. Dat kost de Nederlandse software-uitgevers tientallen miljoenen Euro's per jaar.

Verboden.

De feiten zijn vrij eenvoudig: het kopiëren van Cd-rom’s is gewoon verboden.

Eigen mening

Het kopiëren van cd’s moet toegelaten worden maar ergens moet er een grens liggen .

Ik vind dat kopiëren mag maar enkel voor eigen gebruik.Kopiëren mag niet gebruikt worden voor programma’s door te verkopen
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen