Boekverslag : Alles Controlerende - Sekten +voorbeelden Ingezonden Door: Ikke Categ
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 3378 woorden.

Sekten en sektarische praktijken


Een sekte is feitelijk een scheldnaamn waarmee een kerk de groep aanduidde die zich van haar afgescheiden had, dikwijls onder een leider die fanatiek of sektarisch was. Daarom gebruiken godsdienstsociologen liever louter beschrijvende benaming ‘nieuwe religieuze bewegingen’.

Maar ook het de personen die tegen sektaire misbruiken zijn vinden het woord 'sekte' een ongelukkige benaming om drie redenen. Een aantal moderne 'sekten' zijn geen godsdiensten maar therapeutische groepen. Bovendien worden moderne sektaire methoden ook toegepast binnen groepen die lid blijven van een gevestigde kerk. Het Werk en Opus Dei vertonen zo sektaire kentrekken hoewel zij erkend zijn door de katholieke hierarchie. Ten slotte zijn er 'sekten' die deze sektarische kenmerken niet of slechts in lichte mate vertonen en dus gewoon religieuze bewegingen zijn zoals bijvoorbeeld de 'bahai' en de 'mormonen' in België. Sommigen spreken van 'gevaarlijke' of 'totalitaire' (alles controlerende) sekten.

Geschiedenis van de sekteproblematiek in België


In België waren er allang Getuigen van Jehova. Rond 1974 komen er voor het eerst berichten binnen van systematische sektarische beïnvloeding, wet leidt tot de oprichting in 1975 van de Vereniging ter Verdediging van Persoon en Gezin (VVPG), met als voorzitter de advocate mevrouw Nyssens. Het waren familieleden van personen die in de Melchior- en de Moonsekte terechtgekomen waren. In die tijd gebruikten die sekten veel brutaler methoden den tegenwoordig.
Hoewel geen direct fysisch geweld werd aangewend, werden de nieuwe leden volledig geïsoleerd van de buitenwereld, lichamelijk verzwakt door vaster, eenzijdige voeding en slapeloosheid, geestelijk uitgeput door het ontnemen van elke privacy en door eindeloze indoctrinatie (het onder druk iets doen aanvaarden). Nieuwe sekteleden verdwenen naar het buitenland naar onbekende adressen. Omdat het in de meeste gevallen meerderjarige personen waren, konden de families nergens met hun klachten terecht. Zelfs psychiaters en advocaten begrepen niet waarover het ging. Het was een nieuw fenomeen. Wie het van dichtbij meegemaakt had, begreep het uit ervaring. Anderen konden het zich niet inbeelden.


Waarover ging het dan? Tot op dat ogenblik was iedereen ervan overtuigd dat een normale, volwassen persoon zelfstandig en uit vrije wil handelt. Er waren wel een paar uitzonderingen. Zo hadden Charcot, Breuer en ook hun assistent Freud vastgesteld dat personen gehypnotiseerd konden worden en dat zij in die toestand bevelen aanvaardden die ze, eens wakker gemaakt, ook uitvoerden, hoewel ze zelf niet wisten waarom. Toch bleek die post hypnotische suggestie erg zwak.


Op het einde van de 19de eeuw hield de wetgever wel rekening met hypnose. Hij verklaarde elk contract ongeldig dat onder hypnotische invloed was aangegaan, wegens onvoldoende instemming.


Deze hypnose was echter te zwak om te verklaren wat er in de sekten gebeurde. De ouders en andere familieleden hadden zulke grote veranderingen in hun kinderen en broers en zussen geconstateerd, dat zij overtuigd waren dat die niet meer zichzelf waren, dat ze niet meer beschikten over hun vrije wil. Daarom spraken zij over hersenspoeling. Deze populaire term was door een journalist uitgevonden tijdens de Korea oorlog van 1950-1953 en duidde op het vreemde verschijnsel dat een aantal Amerikanen, waaronder zelfs een majoor, openlijk communist geworden waren toen zij bij de Noordkoreanen gevangen zaten. Dat gebeurde door een systeem van straf en beloning, maar ook door uitputting, psychische controle, indoctrinatie en urenlange gesprekken.


Wat wij toen niet wisten maar nu wel, is dat het Amerikaanse leger op zijn beurt tussen 1953 en 1963 Noord Koreaanse krijgsgevangenen en geesteszieken gedurende een paar weken honderden elektroshocks toediende (waarvan een aantal met dodelijk gevolg) en vervolgens voortdurend bandopnamen liet horen om hun andere opvattingen in te prenten. Deze criminele experimenten leidden tot geestesstoornissen maar niet tot de gewenste verandering van grondhouding. Hieruit werd besloten dat 'hersenspoeling' in die betekenis niet mogelijk was op range termijn.


Nieuwe feiten brachten echter verrassingen. De eerste schok kwam in november 197X met de dood van een duizendtal volgelingen van dominee Jim Jones in de jungle van Guyana. Hoe was het mogelijk dat honderden moeders hun kinderen de gifbeker lieten drinker zonder in verzet te komen? Het was duidelijk geworden dat een absolute religieuze [leider zo'n ongelooflijk sterke greep op zijn volgelingen ken hebben dat zij elk willekeurig bevel uitvoeren, hoe afschuwelijk het ook is.


Er gebeurde nog een reeks moorden en zelfmoorden. In 1993 werd in Waco een sektehuis zeven weken lang belegerd tot het ten slotte met al zijn bewoners in de vlammen opging. In 1995 was er de gasaanval in de metro van Tokio door een Japanse sekte. Pas deze laatste twee gebeurtenissen hebben de rechterlijke en politieke verantwoordelijken wakker geschud. Hoe konden 'normale' mensen zonder crimineel verleden tot zulke monsterachtige daden overgaan? Was den elk geweten bij de aanhangers en zeker bij de medeleiders verdwenen? Kon den niemand zich nog verzetten tegen die krankzinnige bevelen?


De absolute greep van de leider op zijn volgelingen werd nog duidelijker in de affaire van de tempeliers van de Zonnetempel in Zwitserland in 1994. Ontwikkelde, beschaafde mensen gaan 's namiddags nog rustig in een restaurant eten en beëindigen 's avonds hun leven, zogezegd om naar de ster Sirius over te gaan. De meesten krijgen een slaapmiddel toegediend, maar een twaalftal zijn in het komplot en doden de halfverdoofden. Daarna steken ze alles in brand en plegen zelfmoord.


Een jaar later worden in de Vercors van dezelfde Zonnetempel weer een aantal lijken van volwassenen en kinderen ontdekt, netjes neergelegd in de vorm van een zonnewiel.


In Frankrijk wordt dan werk gemaakt van een parlementaire commissie die een vrij goed verslag publiceert over de sekten en een aantal maatregelen voorstelt. Begin 1996 wordt ook in België een parlementaire commissie opgericht onder voorzitterschap van S. Moureaux en met Luc Willems als secretaris. Zij nemen een zuiverder standpunt in dan de Fransen. Ten eerste hoort de commissie de twee kanten, dus ook de sekten zelf en bepaalde godsdienstsociologen die de 'nieuwe religieuze bewegingen' volgens mij ten onrechte gelijkstellen met kloosters. Ten tweede onderzoekt zij sektarische praktijken waar ze ook voorkomen, dus ook binnen de gevestigde kerken.

Ook het gerecht krijgt oog voor het probleem. Zopas is een aantal scientologen in Lyon veroordeeld wegens fraude, verduistering en afpersing met zelfmoord als gevolg. De goeroe van Mandarom staat onder beschuldiging van verkrachting en seks met minderjarigen. En op politiek vlak zijn er beperkingen opgelegd aan scientology in Duitsland en Oostenrijk.


Luc Willems van de parlementaire commissie stelt voor om mentale destabilisatie (term van de Franse gerechtspsychiater J M. Abgrall) in het wetboek op te nemen als een misdaad tegen de persoon. Daar ligt immers de kern van het probleem. Alle andere misbruiken volgen hieruit.


Wat is mentale destabilisatie?


Destabilisatie is 'uit het evenwicht brengen' en mentaal betekent 'geestelijk'. Anderen spreken van depersonalisatie (stoornis in het ik besef) en infantilisering (terugbrengen tot kinderlijk stadium). De kern bestaat erin op alle gebied (geestelijk, psychisch, gedragsmatig) de zelfzekerheid van een persoon volledig te ondermijnen en te vervangen door een nieuwe, absolute zekerheid die gesteund is op iets buiten de persoon, op een [leider of een groep. Het gevolg hiervan is dat de persoon blindelings en krachtdadig de suggesties en bevelen van de [leider of de groep uitvoert, als een soort menselijke robot.


In 1974 stelde Stanley Milgram van de Yale universiteit hiertoe een proef op. Hij wierf studenten aan om zogezegd te onderzoeken of straffen het geheugen zouden stimuleren. De ene student moest lijsten woorden voorzeggen. Achter een glazen wand zat een andere student die deze woorden moest proberen te onthouden. Daarna kwam de eigenlijke proef. Telkens een woord voorgezegd werd, moest de tweede student het bijhorende woord aanvullen. Deze tweede student zat geboeid op een zetel en kreeg elektrische schokken wanneer hij zich vergiste. Deze werden toegediend door de eerste student die achter een schakelbord zat met een aantal schakelaars vanaf een paar volt tot de dodelijke 450 volt. Bij elke vergissing moest hij de voltage opdrijven. Boven de laatste schakelaars stond duidelijk dat ze gevaarlijk tot mogelijk dodelijk waren. De beroemde professor Milgram was hierbij aanwezig.


In feite was de bedoeling van de professor iets helemaal anders. De zogezegde student op de elektrische stoel was in feite een toneelspeler en de stroomstoten kwamen niet echt door. Milgram wilde onderzoeken in hoeverre willekeurige studenten de opdracht zouden gehoorzamen, ook als die opdracht misdadig werd en de toneelspeler tekens van heel erge pijn gaf. Welnu, 47 tot 65% gingen ertoe over de dodelijke schokken toe te dienen in naam van de wetenschap, en omdat zij volledig vertrouwden op de beroemde professor die hen met allerlei argumenten bewerkte.


Milgram noemt dit een agentische verandering in het individu, waarbij hij zijn autonomie verliest. "Een individu is in een 'agentische toestand' wanneer hij de totale controle aanvaardt van een persoon die een hogere status heeft. In dat geval oordeelt hij zich niet meer verantwoordelijk voor zijn daden. Hij beschouwt zichzelf als louter een instrument bestemd om de wil van iemand anders uit te voeren." (Abgrall, blz. 148)


Er is wel een beperking: "Een agentisch individu schenkt slechts gezag aan zijn overste volgens de competentie die hij hem toekent. De agentische toestand bij een soldaat bijvoorbeeld laat hem zonder beperking de militaire bevelen aanvaarden, maar strekt zich niet uit tot het domein van zijn privéleven... tenminste in theorie."


Wat is nu typisch voor een sekte? In een sekte bestrijkt de agentische toestand alle domeinen van het leven, en de legitimiteit die de volgeling aan zijn overstap toekent, is van toepassing op alle sectoren van zijn bestaan zonder uitzondering.


Dat gebeurt uiteraard als de leider een onfeilbare status krijgt omdat hij god of godin is, messias of boeddha, of omdat zijn boodschap en gezag steunen op rechtstreekse visioenen en openbaringen. In mildere vorm zijn dat figuren die hun eigen interpretatie van de Heilige Boeken opdringen als de enig ware. Een andere variant is het unieke genie dat alles weet en ken, zoals Hitler en Ron Hubbard. Zo ken men verklaren dat normale mensen in goed geweten tot fanatiek gedrag kunnen komen. Het zal van de [leider of de groep afhangen of dat zich tot godsdienstig of therapeutisch vlak beperkt en dus vrij onschuldig blijft, ofwel ontaardt in waanzin en criminaliteit. Want alles wordt mogelijk.


Alle sektaire groepen brengen hun leden tot die gevaarlijke agentische toestand waarbij ze hun onafhankelijkheid van geest verliezen. Om de leden echter zover te brengen en ze in die toestand te houden, moeten die leden eerst hun persoonlijke zelfzekerheid verliezen. Dat gebeurt door de mens eenzaam te maken, te isoleren van zijn familie en vroegere vrienden. De westerse sekten doen dit op een directe manier, de oosterse op een veel subtielere wijze door een bijna onmerkbare afkeer te wekken. Hier volgen enkele voorbeelden.De wortels van de Golden Dawn


De hermetische orde van de Gulden Dageraad is eigenlijk een magisch orde dat namelijk werd opgericht door de hooggeplaatste vrijmetselaars in 1888 en 1829 in Engeland.Hoewel de afkomst van deze orde echter controversieel blijft, ligt naar werkelijk historisch belang in haar magisch en mytisch material afkomstig uit verschillende bronnen zoals het Egyptisch Dodenboek.

Wat is nu de Golden Dawn?

Zoals al reeds werd gezegd, staan de wortels van de G.D. gebaseerd op de vrijmetselarij.


Je kan de orde van de Golden Dawn zien als een perfectie of verdere stap ervan.Haar vrijmetselarij wordt vaak beschouwd als en sekte en jaagt het de mensen weg omdat het in sommige opzichten het Christendom tegengaat (bv:abortus)

Principes

De principes van de orde van de Golden Dawn zijn eigenlijk dezelfde als die van de vrijmetselarij. Je kan vrijmetselaars zien als mensen met een open geest die streven naar een beter leven of gewoon naar een antwoord van ons bestaan zoeken.

è Logo van Golden Dawn

Vijfde voorbeeld: Scientology


Scientology werd gesticht door de science fictionschrijver Ron Hubbard. Het werd tot kerk gepromoveerd omdat dit in de Verenigde Staten van Amerika belastingsvrijheid en een zekere onschendbaarheid geeft. In feite is het in de eerste plaats een psychotherapeutische sekte die gericht is op het bedrijfsleven en wereldlijke macht.


Hoe gaan zij te werk? Gewoonlijk begint het met het aanbieden van een gratis persoonlijkheidstest. Hierop volgt een gesprek, waarbij men je zegt hoe knap je wel bent, maar dat dit wegens bepaalde remmingen niet tot zijn recht komt. Deze remmingen zijn het gevolg van vroegere kwetsende gebeurtenissen die verdrongen zijn naar het onderbewustzijn. De verdringingen moeten bewust gemaakt worden. Dat gebeurt echter niet door droomontledingen en vrije associaties zoals bij een psychiater, maar op een vrij technische wijze. Dat proces heet auditing.


Een scientoloog stelt welbepaalde vragen. De kandidaat houdt in elke hand een geleider vast die verbonden is met een E meter. Het is in feite een meter die de stroomsterkte aangeeft en een stroombron, dus een soort leugenverklikker: een apparaat dat spanningen weergeeft bij de ondervraagde persoon. Als de vragen geen emoties oproepen, gaat de wijzer rustig heen en weer. Roept een vraag wel emoties op, den is er een betere geleiding (zowel door licht zweten als door veranderingen in de spieren) en de wijzer van de E meter slaat onregelmatig uit. Dan wordt over dat onderwerp doorgevraagd tot verdrongen gebeurtenissen terug boven komen. De opgeroepen gebeurtenis moet men herbeleven, totdat men ze ken bekijken zonder er verder door geraakt te worden. Je moet gevoelloos worden. De hoogste fase is de onverstoorbaarheid: niets kan je nog uit je evenwicht brengen. Voor de scientoloog mag het verleden geen rol meer spelen.
Bij scientology stop je nooit. Je kan telkens hogere niveaus bereiken. Er is geen eindpunt. En zo'n verheven doel is natuurlijk miljoenen frank waard. Maar als je een ander een cursus kan laten volgen, krijg je gelukkig 10% van het cursusgeld, wat den afgetrokken wordt van je eigen cursusgeld.


Heel die ijver lijkt wel erg op je eigen persoontje gericht. Maar natuurlijk is er een hoger doel: de macht over de aarde overnemen om ze te redden. Daarom probeert scientology overal binnen te dringen. Scientologen richten firma's op om kaders te testen voor het bedrijfsleven. Hiertoe gebruiken ze naar het schijnt dezelfde vragenlijsten als bij de 'religieuze' aanwerving.


Zij balanceren de hele tijd op hun ene religieuze been en hun andere politiek economische been. Dat doen alle sekten en alle fundamentalisten.


De mentale destabilisatie wordt hier veroorzaakt door het absolute gezag van Ron Hubbard en vooral het verliezen van de realiteitszin. Deze mensen leven in een denkbeeldige wereld waar arbeidscontracten voor twee miljard jaren afgesloten worden. Ook de breuk met de eigen familie wordt hen aangepraat. Over de vader wordt nagenoeg niet gesproken en de moeder wordt altijd in een slecht daglicht geplaatst.


Het Bahá'í Geloof

Het Bahá'í-geloof is de jongste onafhankelijke wereldreligie. De Stichter, Bahá'u'lláh (1817 - 1892), wordt door de bahá'ís als tot nu toe de laatste in de reeks Boodschappers van God beschouwd, een reeks die teruggaat tot voor het begin van de geschiedschrijving en waartoe ook Abraham, Mozes, Boeddha, Zoroaster, Christus en Mohammed behoren.


Het centrale thema in de Boodschap van Bahá'u'lláh luidt dat de mensheid één ras vormt en dat de dag gekomen is dat zij zich moet verenigen tot één wereldgemeenschap. Bahá'u'lláh stelde dat God historische krachten in werking heeft gezet die de traditionele grenzen van ras, klasse, geloofsovertuiging en natie afbreken en die op den duur tot een universele beschaving zullen leiden. De belangrijkste uitdaging waar de volkeren der aarde zich voor geplaatst zien is dat ze het feit van hun eenheid moeten accepteren en het proces van eenwording moeten steunen.


Een van de doelstellingen van het Bahá'í-geloof is te helpen een antwoord op deze uitdaging mogelijk te maken. Een wereldomvattende gemeenschap van ongeveer zes miljoen bahá'ís, waarin de meeste landen, rassen en culturen op aarde vertegenwoordigd zijn, is bezig om de leringen van Bahá'u'lláh in praktijk te brengen. Hun ervaring zal een stimulans zijn voor allen die de visie delen dat de mensheid één familie en de aarde één vaderland is.


De belangrijkste leringen van Bahá'u'lláh


Bahá'u'lláh leerde dat er één God is en dat de opeenvolgende openbaringen van Zijn wil aan de mensheid de belangrijkste opvoedende krachten in de geschiedenis zijn. De bemiddelaars in dit proces zijn de goddelijke Boodschappers die door de mensheid voornamelijk worden gezien als de Stichters van afzonderlijke religieuze stelsels. Hun gemeenschappelijk doel is echter de mensheid naar geestelijke en morele volwassenheid te leiden.


De mensheid wordt nu volwassen.Daardoor is de eenwording van de menselijke familie en de vorming van een vreedzame, mondiale samenleving mogelijk. Tot de principes, die volgens het bahá'í-geloof van wezenlijk belang zijn om dit doel te bereiken, behoren:


· het prijsgeven van alle vormen van vooroordeel;


· het waarborgen van gelijke kansen voor man en vrouw;


· de erkenning dat er maar één religieuze waarheid is en dat deze betrekkelijk is;


· het uitbannen van de uitersten van armoede en rijkdom;


· de verwerkelijking van onderwijs voor iedereen;


· de verantwoordelijkheid van ieder individu tot onafhankelijk onderzoek naar de waarheid;


· de vestiging van een wereldstatenbond;


· de erkenning dat ware godsdienst in harmonie is met rede en wetenschap
Definitie sekten:Een sekte is een (godsdienstige) groep mensen die zich willen afscheiden van de wereld om beter te leven.

1.Hoe geraak je in een sekte?

In het begin ontmoetje mensen die er zeer vriendelijk en gelukkig uitzien. Dan ga je met die mensen beginnen praten, ze praten zeer vriendelijk tegen jou en je voelt je meteen thuis bij die mensen.


Tijdens de conversatie zullen die mensen jou vragen wat je van het leven vindt, wat je denkt of dat goed of slecht is. Het zal je meteen interesseren. De mensen zullen verder blijven praten of nog eens terugkomen en je zal beginnen denken dat die mensen gelijk hebben. Op een dag zullen die mensen jou eens uitnodigen op een van hun bijeenkomsten.je zult de uitnodiging meteen aanvaarden omdat je het zo interessant vindt en omdat je je gelukkig voelt bij die mensen.


Eenmaal op die vergadering zul je zien dat al de mensen daar zeer gelukkig zijn. Dan zullen ze jou hersenspoelen door te zeggen dat de wereld waarin je nu leeft slecht is en dat je zoals hen moet leven omdat het veel beter is. Je gelooft dat natuurlijk meteen want je ziet hoe gelukkig zij leven.


Vanaf dan ga je leven zoals jouw groep of leider het heeft gezegd en je gaat naar al de vergaderingen omdat je je er goed bij voelt. Je zult ook niet meer naar je familie of vrienden luisteren omdat je denkt dat zij verkeerd leven. Vanaf dan zul je eigenlijk nog alleen maar optrekken met jouw groep en vanaf dan zit je eigenlijk in een sekte zonder dat je het beseft hebt.

2.Wat doen ze met je in een sekte?

Als j eenmaal in een sekte zit gaan de mensen in jouw groep je niet meer loslaten en je nog meer laten komen op bijeenkomsten van de sekte. Je voelt je er nog steeds gelukkig en je gaat ook veel meer doen voor de groep omdat je in het nut gelooft dat jou de groep doet.


Je wilt meer en meer met die groep zijn en meer werken voor jouw groep omdat je ervoor wordt beloond of je mag een graad steigen en je denkt dat je belangrijker wordt. De mensen in die sekte gaan je eigenlijk beginnen gebruiken en ze gaan je laten werken voor hen.


Je bent natuurlijk zo in de ban van die sekte dat je niet beseft dat ze je misbruiken en dat je hun slaafje bent. In sommige sekten gebruiken ze je om geld te verzamelen in anderen om het geloof te verspreiden. Na een tijdje voel je je niet meer zo gelukkig maar je blijft werken omdat je in het success gelooft. Je kan er niks tegen doen omdat je gehersenspoeld benten dus zul je je ook niet verzetten tegen jouw geloof.

3. Hoe geraak je uit een sekte?

Meestal is het onmogelijk om uit een sekte te geraken omdat de mensen van de sekte je altijd blijven achtervolgen en zeggen wat je moet doen. Daarom proberen ze je ook van je familie weg te nemen zodat ze je niet kunnen overtuigen om uit die sekte te stappen. Meestal ben je dan ook zo gehersenspoeld dat je er niet eens aan denkt om uit die sekte te stappen. Soms kan het zijn dat mensen hun gezond verstand terugkrijgen en dat ze willen weggaan, maar de sekte blijft ze achtervolgen. De mensen weten dan gewoon niet meer wat ze moeten doen en willen dan gewoon zelfmoord plegen. Soms is het wel mogelijk om uit een sekte te stappen. Je familie brengt je dan naar specialisten en die kunnen je dan treug normal maken wat zeer moeilijk is.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen