Boekverslag :  - De Geschiedenis Van Het Nederlands Ingezonden Door: Ward
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 351 woorden.

De geschiedenis van het Nederlands

Wanneer we onze taal vergelijken met andere talen, dan stellen we soms sterke overeenkomsten vast. Vooral wat de woordenschat betreft.

Er zijn vier fasen in de evolutie naar Algemeen Nederlands.


Om te beginnen is er het Prehistorisch Nederlands. Een taal met Saksische en Friese invloeden. Deze taal werd in het Noorden gesproken, dit wil zeggen in Vlaanderen en Nederland. Ze werd dus niet gesproken in het Zuiden, meerbepaald in Wallonië. Dit verklaart dan ook de huidige taalgrens.

Daarna kwam het Oudnederlands. Dat gesproken werd voor de twaalfde eeuw. De typische kenmerken voor deze taal zijn de talrijke verbuigingsvormen en de heldere uitgangen.

Verder was er het Middelnederlands, dat het Oudnederlands verving vanaf de twaalfde eeuw. De heldere klanken verdwenen en werden dof uitgesproken. In deze periode kwamen de eerste tendensen naar een algemene taal op. Ten eerste was er het Limburgs, maar dat had geen invloed op de westelijke dialecten. Daarnaast was er het Vlaams. Wat een toonaangevende streektaal werd. Dat kwam niet alleen door de veroveringspolitiek van Vlaamse graven, maar ook door de bloei van de havens van Brugge en Gent. Ten slotte kwam het Brabants, een dialect met aanzien. Het ontstond doordat de Bourgondische graven hof hielden in Brussel, door de Leuvense universiteit en ook doordat Antwerpen de belangrijkste haven en geldmarkt vormde in die tijd.

De laatste fase is het Nieuwnederlands, wat algemeen werd vanaf de zestiende eeuw. In Nederland was dit de algemene taal, die bestond uit het Hollandse dialect met Vlaamse en Brabantse invloeden. De verspreiding ervan werd in de hand gewerkt doordat dit de taal was van de hoge ambtenaren, de handelaars en de rijke, voorname burgers. Bovendien werd de taal niet alleen gebruikt in de Statenbijbel, maar ook in proza, poëzie en toneelwerk. In Vlaanderen had men enerzijds het Vlaams, het taaltje van het gewone volk, en anderzijds het Frans. Dat werd gesproken door de Vlaamse en Brusselse burgerij. Wat als gevolg had dat er weinig of zelfs geen taalgroei was. Bovendien was er een tendens naar algemeen beschaafd Vlaams.

We kunnen dus besluiten dat nu nagenoeg iedereen hetzelfde Standaardnederlands spreekt.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen