Boekverslag : De V.n. - Unicef Ingezonden Door: Knuffie-knuffel Categor
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 1704 woorden.

De Verenigde Naties. (De V.N.)

De Verenigde Naties is een vereniging waar bijna alle landen van de wereld lid van zijn.


De V.N werd na de tweede wereldoorlog opgericht om te zorgen dat er vrede was. Het


hoofdkwartier is in New York. Daar worden alle problemen besproken. Soms worden


er door de V.N ; soldaten gestuurd die ervoor zorgen dat de vredesakkoorden nageleefd


worden of ze houden strijdende partijen uit elkaar. Die soldaten worden blauwhelmen genoemd naar de kleur van de helmen. De V.N. kan ook landen straffen, omdat ze bijvoorbeeld oorlog uitlokken. De V.N. houdt zich ook bezig met de handel, de gezondheidszorg, de ontwikkeling van arme landen of bescherming van monumenten.


Daarvoor bestaan allerlei organisaties zoals : Unicef, Habitat,… . Om al dat werk te doen heeft de V.N. meer dan 10.000 personeelsleden. Hun baas krijgt opdrachten van de veiligheidsraad. Deze bestaat uit 15 landen. De V.S., China , Rusland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 10 landen worden om de 2 jaar gekozen door alle andere lidstaten.


Hij staat voor het moment voor een zware taak. Er moeten almaar meer blauwhelmen uitgestuurd worden en de V.N. heeft daar niet genoeg geld voor. Gelukkig kent hij de V.N. goed. Hij werkt er al 32 jaar.


Dit was de inleiding. Vandaag gaan we het hebben over Unicef.


Unicef is de afkorting van United Nations International Children’s Emergency Fund.


Letterlijk vertaald geeft dat : Internationaal Kinderfonds van de Verenigde Naties.

De geschiedenis van Unicef.

In 1946 richt de V.N. Unicef op om de kinderen te helpen die in Europa en Azië lijden onder de gevolgen van de tweede wereldoorlog.


2 jaar later in 1948, gebeuren er 2 dingen.


Ten eerste :Unicef en de Scandinavische Rode Kruisvereniging beginne een


Wereldwijde campagne tegen tuberculose. ( Tuberculoze is een


Ziekte aan de longen, tegenwoordig wordt je daartegen ingeënt.)


Ten Tweede : Er wordt een Belgisch comité voor Unicef opgericht.


In 195O komt er uitbreiding van de activiteiten naar de kinderen in de ontwikkelingslanden.


De algemene vergadering van de V.N. keurt in 1959 de verklaring van de rechten van het kind goed.


In 196O krijgt Unicef een nieuw imago. Het Unicef –symbool van een moeder met haar kind komt in de plaats van een kind met een beker melk. De noodhulpoperaties worden vervangen door structurele campagnes gericht op moeder en kind.


In 1965 Krijgt Unicef de nobelprijs voor de vrede, voor het aanmoedigen van broederlijkheid tussen de volkeren.


1979 werd het internationaal jaar van het kind.


6 jaar later besluit Unicef steun te geven aan kinderen die in bijzonder moeilijke omstandigheden leven.Bv. straatkinderen, kinderen die moeten werken, kindsoldaten… .


De algemene vergadering van de V.N. neemt in 1989 het verdrag inzake de rechten van het kind aan.


In 1990 nemen 71 staats- en regeringsleiders aan de wereldtop voor kinderen deel en beloven de doelstelling met betrekking tot het welzijn van het kind te realiseren ten het jaar 2000.


Tenslotte 3 jaar geleden. Unicef bestond toen 50 jaar, en er zijn al heel wat vooruitgangen geboekt. Het sterftecijfer van kinderen onder de 5 jaar is op 36 jaar ongeveer met de helft gedaald, en is er een verdubbeling van het aantal inschrijvingen in het basisonderwijs.


Er is echter nog heel wat te doen.

Unicef, wat en hoe ?

Unicef wil het leven kinderen beschermen, hun ontwikkeling stimuleren en hun rechten doen respecteren.

UNICEF

- is de enige organisatie van V.N. die zich specifiek naar de moeders en kinderen in de wereld richt.


- Heeft in 145 landen en gebieden structurele samenwerkingsprogramma’s lopen die de verbetering beogen van :


1. De gezondheid


2. De voedselvoorziening en de voeding


3. De toegang tot drinkbaar water, hygiëne en watervoorziening,


4. Het onderwijs,


5. De levensomstandigheden van kinderen in bijzonder moeilijke omstandigheden,


6. De levensomstandigheden van vrouwen.


- geeft de voorkeur aan acties op middellange en lange termijnen.


- Gaat over tot noodhulp in geval van natuurrampen en gewapende conflicten.


- Staat de ontwikkelingslanden bij opdat zij hun probemen geleidelijk aan zelf zouden


kunnen oplossen.


- pleit ervoor dat de rechten van elk kind gerespecteerd zouden worden.

Unicef selt elk jaar een rapport op hoe het in de wereld staat met de rechten van de mens.


2jaar geleden liep hun onderzoek volledig rond kinderarbeid. Hiervoor kregen vele landen onvoldoende.

187 landen ondertekenden het verdrag voor de rechten van het kind tot juni van 3 jaar geleden. Maar vele landen, en dat is vooral in Azië, schenden dit akkoord en blijven onrechtvaardigheden met kinderen toestaan, zoals kinderarbeid want dit is bij wet verboden.Veel kinderarbeid valt moeilijk te zien. De meeste kinderen werken als knechtje, meid of hulpje in de keuken. Soms zijn ze schoenpoetsers, autobewakers of ophalers van huisvuil. Ze verdienen amper iets en leven vaak in ongezonde en onveilige situaties.

De rechten van het kind.

Volgens Unicef wordt onder het woord kind verstaan : ieder mens jonger dan 18 jaar. Die kinderen hebben rechten. Die rechten worden onderverdeeld in 3 groepen.


Een eerste groep is , de rechten die je voorzieningen geven.


Een tweede groep zijn de rechten die je bescherming geven.


En dan is er nog een derde groep, dat zijn de rechten die je inspraak geven.


- Onder de rechten die je voorzieningen geven verstaan we :


1. dat ik op elek leeftijd recht heb op een degelijke en evenwichtige voeding , om groot en sterk te worden.


2. Dat ik het recht heb om ouders te hebben of in een adoptiegezin op te groeien.En dat ik het recht heb op liefde en verzorging.


3. Dat ik het recht heb te weten wie ik ben, wie mijn ouders zijn en welke nationaliteit ik heb.


4. Dat ik het recht heb te zingen, te dansen, te spelen en mijn talenten te ontwikkelen zodat ik echt gelukkig kan zijn .


- De echten die je beschermen zijn :


1. Iedereen moet mij beschermen tegen gestelijke en lichamelijke mishandeling en tegen alle vormen van misbruik.


2. Ik mag niet bij het leger ingelijfd worden. Ook in tijden van oorlog moet ik beschermd en verzorgd worden.


3. Als vluchteling heb ik, net zoals alle andere kinderen, recht op bescherming en verzorging.


- De rechten die je inspraak geven zijn :


1. Ik mag dromen…. Ik mag vrij denken. Ik heb ook het recht om naar de kerk, de moskee of naar de tempel te gaan, om een geloof te belijden.


2. Ik heb ook het recht om neen te zeggen. Ik heb het recht om mijn mening te geven.

Dan wil Unicef ook enkele dingen bereiken. Hier onderscheidt men 4 groepen. De eerste groep is die van de overlevingsrechten. De tweede groep die van de ontwikkelingsrechten. Deze twee samen vormen de rechten die je voorziening geven.


Dan zijn er nog de beschermingsrechten en de participatierechten. De participatierechten zijn dezelfde als de rechten die je inspraak geven .


De doelstellingen die Unicef vandaag nog nastreeft zijn gebaseerd ophet verdrag inzake de rechten van het kind, daarjuist in grote lijnen opgesomd. Ze werden vastgelegd voor het jaar 2000 tijdens de wereldtop van kindren in New York in 1990. Deze zijn :


1. De kindersterfte bij de min- 5 jarigen moet met 1/3 dalen.


2. De moedersterfte moet gehalveerd worden.


3. Alle families moeten toegang hebben tot zuiver drinkwater en sanitaire voorzieningen.


4. Het basisonderwijs moet veralgemeend worden zodat tenminste 80% van alle kinderen de lagere school kan beëindigen.


5. Het analfabetisme bij volwassenen moet gehalveerd worden en vrouwen en mannen moeten een gelijke toegang tot het onderwijs krijgen.


6. Het verdrag inzake de rechten van het kind moet in alle landen worden toegepast ; miljoenen kinderen die in bijzondere moeilijke omstandigheden leven, met name kindren in oorlogssituaties, verdienen speciale bescherming.Over heel de wereld zijn er enorme verschillen tussen jongens en meisjes. Ziehier enkele voorbeelden :


1. Meisjes krijgen minder voedsel, gezondheidszorg en onderwijs dan jongens.


2. Wereldwijd kunnen 60.000.000 meisjes niet naar de lagere school gaan.


3. In sommige landen sterven meer meisjes dan jongens voor hun 5 jaar.


4. Meisjes moeten meer werken in het huishouden. In Afrika en Azië werken meisjes tussen 10 en 14 jaar gemiddeld 7 uur per dag.


5. In vele landen moeten meisjes en vrouwen water gaan halen.


6. Het aantal tienermoeders neemt toe.


7. Vroege zwangerschap vermindert levensverwachtingen van meisjes en tast hun gezondheid aan.


8. Geweld tegen vrouwen en meisjes is een groot probleem.
Er zijn 4 mensen die zich hebben ingezet voor de rechten van de mens.

Een eerste was Martin Luther King. Hij was een zwarte dominee die opkwam voor de rechten van de Amerikaanse zwarten. Hij werd neergeschoten in 1968.

Een tweede was een joods meisje. Haar naam is Anne Frank. Ze werd geboren in 1929.


In Amsterdam schreef ze haar wereldberoemde dagboek « Het achterhuis ». Later werd ze overgebracht naar een concentratiekamp waar ze overleed in 1945.

Een derde is Rigoberta Menchu. Zij is een Indiaanse vrouw uit Guatemala. Ze strijdt voor de rechten van de indianen. In 1992 kreeg ze hiervoor de Nobelprijs voor de vrede.

De laatste is Mahatma Gandhi. Mahatma betekent grote ziel. Hij verdedigde als advocaat de Indiaase migranten in Zuid-Afrika In 192O was hij de leider van het geweldloze verzet in India. Hij ging in hongerstaking .Zijn aktie leidde tot de onafhankelijkheid van India. Hij werd vermoord in 1948.
De wereldtop voor kinderen was een spectaculaire gebeurtenis die niet als een éénmalig feit in de geschiedenis mocht verdwijnen. De wereldtop werd opgevat als een vertrekpunt voor een planningsproces ten voordele van de kinderen. Drie jaar na de Wereldtop voor Kinderen hadden 105 industrie- en ontwikkelingslanden , samen goed voor 88% van de kinderen in de wereld, nationale aktieplannen opgesteld om in eigen land de doelstellingen voor het jaar 2000 te realiseren.


Bovendien werd een reeks tussentijdse doelstellingen vooropgesteld. In 1996 werden de landen geacht verslag uit te brengen over hun vooruitgang inzake de doelstellingen voor het jaar 2000. Vele landen in Oost-en Zuid-Oost Azië , Latijns-Amerika en sommige landen in Afrika-beneden –de-Sahara boekten vooruigang op ten minste de helft van de doelstellingen ? Anderre Afrikaanse landen ondervinden door een te grote beroering en economische crisis moeilijkheden om de doelstellingen te bereiken. Daarom zal Unicef de rest van het decenium landen blijven steunen bij het realiseren van hun doelstellingen ten voordele van de kinderen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen