Boekverslag : Effect Van Een Serre - Vervuiling Ingezonden Door: Bart Dp Categorie:
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 714 woorden.

Spreekbeurt T.O.

Beste klasgenoten, we gaan onze spreekbeurt houden over milieuverontreiniging door energie.

Er zijn 3 grote aspecten die we gaan bespreken nl. vervuiling van water, lucht en land.


Nu laat ik Dave aan het woord over watervervuiling.

1 WATER

Van werkelijke watervervuiling is pas sprake vanaf de jaren ’60. De belangrijkste oorzaken ervan zijn de industriële ontwikkeling en de opkomst van het massatoerisme. De boten vaarden voor het eerst op dieselmotoren en daardoor begon de watervervuiling.


Vooral de kusten en de binnenzeeën worden vervuild door de massale lozing van rioolwater, industriële afvalstoffen, minerale olie en door biologisch niet afbreekbare afvalstoffen.


Deze komen in het water terecht door scheepsrampen of door illegale lozing ervan, olietankers spoelen hun reservoirs uit in de zee en allerlei fabrieken en industrieën dumpen hun afval in het water.


Hierdoor sterven zeewieren af, vissen gaan massaal dood en vogels worden bedekt met een laagje olie waardoor ze verhongeren of verdrinken omdat ze niet meer kunnen vliegen.

Ook radioactieve en thermische industrieën vervuilen het water.


De radioactieve vervuiling gebeurt meestal door een lek in de kerncentrale. Het afval komt in de voedselketen terecht en bereikt zo onrechtstreeks de mens. De thermische bedrijven vervuilen niet echt, maar ze hebben wel grote gevolgen voor het milieu. Ze gebruiken het water om te koelen en ze lozen dan het hete water terug. Daardoor wordt de temperatuur van het water opgedreven en de meeste vissen en planten sterven af.2 LUCHT

Eerst bespreken we enkele natuurverschijnselen die veroorzaakt worden door vervuiling.

1 - Het broeikaseffect : door de uitlaatgassen is een laag ontstaan waardoor de zon kan stralen en de aarde kan opwarmen, maar de aarde kan die warmte niet terug afgeven. (effect van een serre)


Hierdoor zullen de ijskappen smelten en het peil van de zeeën zal stijgen, er zullen dus delen van de aarde overstromen.


2 - Zure regen ontstaat door verbrandingsgassen die in de lucht terecht komen en zich vermengen met regendruppels. Deze regen tast gebouwen aan, verzuurt de grond en het oppervlaktewater.


3 - Het gat in de ozonlaag : ozon is een gas dat de aarde beschermd tegen gevaarlijke zonnestralen, maar dit gas wordt vernietigd door o.a. spuitbussen. Door dit gat wordt de aarde dus blootgesteld aan deze gevaarlijke zonnestralen.


Door huisverwarming (zwaveldioxide), uitlaatgassen en industrie wordt dagelijks de lucht vervuild.


Krachtige, opwaartse winden en neerslag kunnen deze verontreiniging verzachten, maar ze kan nooit volledig verdwijnen. Als er niet snel iets aan gedaan wordt , zullen we binnen enkele jaren veel moeten betalen voor een hap zuivere zuurstof.

3 LAND


Voor de hout- en papierindustrie sneuvelen er jaarlijks duizenden hectaren bos. Het tempo van de ontbossing ligt dus veel hoger dan het tempo van de herbebossing. Als er een bos verdwijnt, verdwijnen daarmee ook alle dieren die erin leefden en uiteindelijk blijft er nog enkel een dorre woestijn over.
+ dia’s1 Dit olieplatform is duidelijk een watervervuiler , want ze spoelen hun oliereservoirs uit met het zeewater. Ook zal er ooit wel eens een lek in de pijpleiding ontstaan waardoor er opeens veel olie in het water ontsnapt.


2 Deze illegale lozing van olie veroorzaakt samen met de olierampen een onherstelbare vervuiling waarvan de gevolgen dramatisch zijn voor de natuur: de vissers, de oester- en mosselkwekers lijden er financieel onder.


3,4,5 Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de gevolgen van olievervuiling.


6 Dit is een duidelijk voorbeeld van het massatoerisme. Deze toeristen laten dikwijls eens een blikje of een papiertje achter.


En dit is helemaal niet erg, maar als iedere toerist iets achterlaat, dan blijven er per dag duizenden blikjes en papiertjes achter.


7 Dit is het gevolg.


8, 9 Deze vervuiling is een ernstige bedreiging voor de lucht. De hemel boven de steden wordt vervuild door gevaarlijke en onesthetische rookwolken.


10 Als deze wolken neerdalen op de aarde in de vorm van giftige of zure regen, dan krijgen we dit als gevolg. Soms zijn deze wolken zelfs dodelijk voor de mens.


11,12,13 Hier zien we dat men jaarlijks voor de papier- en houtindustrie duizenden hectaren bos platlegt.


14 Zo worden bossen omgevormd tot woestijnen. De aarde levert niets meer op en de waterbronnen zijn uitgedroogd. Geen mens of dier kan er nog overleven.
Zo dit was onze spreekbeurt, als er nog vragen zijn, mag je die nu stellen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen