U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Bestuur - Antwerpen.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=1193 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 1549 woorden.

Inleidend woordGoedemiddag, wij gaan vandaag voor jullie het bestuur van Antwerpen een beetje duidelijker maken, Antwerpen is niet zoals andere steden zoals Lier,Gent,Luik,..maar ze pakt het bestuur op een heel andere manier aan zo is bijvoorbeeld de stad Antwerpen verdeeld in districten, maar dat dit geen gewone stad is zullen we jullie tijdens onze presentatie proberen duidelijk te maken. We zullen beginnen met een eeuwenoude legende recht te zetten.LegendeVeel Antwerpenaren beweren bij hoog en bij laag dat de naam van hun geliefde stad afkomstig is van 'handwerpen'. Volgens de legende versloeg de jonge held Brabo de reus Druon Antigoon - die van voorbijvarende schippers een zware tol eiste - en hakte hem daarbij een hand af. Dit schouwspel kan u nog altijd bewonderen midden op de Grote Markt, waar een bronzen Brabo Antigoons hand met een sierlijke boog in de Schelde werpt, als symbool voor de herwonnen vrijheid op de Schelde. Maar zoals altijd is de realiteit minder romantisch. Antwerpen komt van 'aanwerp' of 'Anoverpis', een kaap in de Schelde waarop de stad ontstond, ter hoogte van het Steen.BurgemeesterDe burgemeester van Antwerpen is sinds enkele jaren Patrick Janssens.De burgemeester is niet alleen het hoofd van de gemeente, maar ook de vertegenwoordiger van de regering. In die laatste hoedanigheid is hij belast met de uitvoering van de wetten, decreten, de verordeningen en besluiten.

De burgemeester is de verantwoordelijke overheid inzake de administratieve politie. Zo kan hij bij ramp of ernstige bedreiging van de openbare orde en wanneer de middelen van de lokale politie ontoereikend zijn, de federale politie of het leger vorderen.

Hij is van rechtswege voorzitter van de gemeenteraad en van het schepencollege. Hij ondertekent de briefwisseling van de gemeente, de reglementen en verordeningen van de raad en van het collegeDistrictenAntwerpen is sinds 1 januari 1983 opgedeeld in negen districten: Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk. Elk district heeft een eigen districthuis. In dit gebouw kan de burger terecht voor een groot deel van de stedelijke dienstverlening. Een district wordt geleid door een bestuurscoördinator-district. Hij of zij moet erop toezien dat alle dienstverlening in het districtshuis optimaal verloopt. De bestuurscoördinator district is aangesteld met een mandaatopdracht voor vijf jaar.De gemeentewet voorziet dat in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners de gemeenteraad kan overgaan tot de oprichting van districtsbesturen. Totnogtoe heeft enkel de stad Antwerpen van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Districten met beslissingsbevoegdheid werden mogelijk gemaakt om de grootschaligheid van bepaalde gemeenten, als gevolg van de fusies, te corrigeren. Gevreesd werd voor “democratische tekortkomingen”, zoals een te grote afstand tussen bestuurde en bestuurder, gebrekkige informatiedoorstroming,…

Het districtsbestuur bestaat uit een districtsraad, een bureau en de voorzitter.

De gemeenteraad kan bevoegdheden van gemeentelijk belang overdragen aan de districtsraden, behalve wat betreft de regeling van de personeelsformatie, de tuchtregeling van het personeel, de gemeentebegroting, de gemeenterekening en de gemeentebelastingen.

In dezelfde zin kan het schepencollege bepaalde van zijn bevoegdheden van gemeentelijk belang overdragen aan het bureau en de burgemeester kan hetzelfde aan de voorzitter van het districtsbestuur.

De bevoegdheden van algemeen belang kunnen enkel worden overgedragen wanneer de hogere overheid dit uitdrukkelijk in die regelgeving heeft voorzien. De bevoegdheden van de burgemeester inzake politieaangelegenheden komen echter niet in aanmerking voor overdracht aan de voorzitter van het districtsbestuur.

Naast deze overgedragen bevoegdheden beschikt de districtsraad over een algemene adviesbevoegdheid voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district.

De districtsraad kan binnen zijn bevoegdheidssfeer punten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad.OmbudsmanDe ombudsman onderzoekt klachten die te maken hebben met de dienstverlening door het Antwerpse stadsbestuur, de stedelijke administratie, het OCMW en de politie. Ook het stedelijk onderwijs, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de stedelijke verenigingen (vzw's) behoren tot zijn werkterrein.

De ombudsman wordt benoemd door de Antwerpse gemeenteraad voor een termijn van zes jaar en werkt volledig onafhankelijk van het stadsbestuur. Zo kan hij uw klachten in alle vrijheid onderzoeken, objectief en neutraal. De tussenkomsten van de ombudsman zijn gratis.Kortom, is er sprake van onbehoorlijk bestuur? Dan bent u bij ons aan het goede adres, mits u minstens een poging deed uw probleem eerst aan te kaarten in het districtshuis of bij de betrokken dienst. Bent u daarna nog ontevreden over het resultaat of laat een reactie op zich wachten? Dan kunt u bij de ombudsman als het ware in beroep gaan.ManagementcomitéBij de stad Antwerpen werken ongeveer 8 000 personeelsleden. Zij worden geleid door het managementcomité. Dit managementcomité, dat gevormd wordt door de stadssecretaris, de adjunct-stadssecretaris, acht bestuursdirecteurs, de veiligheidsadviseur, de stadsontvanger en de informatieambtenaar, overkoepelt de verschillende bedrijfseenheden. Zij werken beleidsvoorbereidend en zorgen ervoor dat de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen uitgevoerd worden. Het managementcomité werkt ook intensief aan een klantvriendelijke dienstverlening.Stafdienst en 9 bedrijfseenhedenStafdienst: Als tiende en overkoepelende bedrijfseenheid ondersteunt en faciliteert de stafdienst de werking van de andere bedrijfseenheden. Éen van zijn hoofdtaken is de organisatie en de besluitvorming. Daarnaast is de stafdienst verantwoordelijk voor de uitbouw van de nationale en internationale uitstraling van Antwerpen. Tot slot ontwikkelt hij zelf initiatieven ten voordele van de stafdienst en burgers. Denk maar aan jaarlijks terugkerende evenementen als Antwerpen schaats, Magisch Antwerpen en de Nacht van de Liefde.Bedrijfseenheid burgerzaken: Regelt de administratieve en sociale dienstverlening aan de burger. Voor rijbewijzen, paspoorten, kinderopvang, pensioenaanvragen, enz. kan de burger in de districtshuizen terecht. Burgerzaken timmert, door de organisatie van het wijkoverleg en de inzet van buurttoezichters, ook aan het samenlevingsklimaat in onze stad.Bedrijfseenheid informatie en districtwerking: Deze bedrijfseenheid heeft een tweeledige taak. De afdeling informatie bevordert niet alleen de dialoog tussen de burger en de stad, zij probeert ook de communicatie tussen de stadsdiensten onderling te verbeteren. De afdeling districtswerking ondersteunt de uitbouw van de districten. Zo moet elk district een volwaardig aanspreekpunt voor de inwoners zijn; een plaats dichtbij huis waar de burger voor alle stedelijke dienstverlening terecht kan.Bedrijfseenheid sport en cultuur: De bedrijfseenheid sport en cultuur werkt aan de verdere uitbouw van de culturele en sportieve werking en infrastructuur van de stad. Zij staat in voor de dagelijkse werking van musea, culturele centra, bibliotheken, zwembaden, sportvelden, … De bedrijfseenheid sport en cultuur zorgt dus voor een brede waaier aan ontspanningsmogelijkhedenBedrijfseenheid ontwikkelingsbedrijf: Het ontwikkelingsbedrijf werkt aan de omgeving van de burger. Het houdt zich, in de meest ruime betekenis, bezig met de ruimtelijke ordening, milieu, verkeer, bouwen, groenvoorziening, stadsreiniging, economische ontwikkeling, toerisme, enz. Ook voor een bouwvergunning kom je bij het ontwikkelingsbedrijf terecht.Bedrijfseenheid veiligheid: Onder deze bedrijfseenheid vallen de brandweer en de politie. De korpsen doen aan preventie en treden op in noodsituaties. Zij zorgen voor een veilige stad. De wijkagent is hét aanspreekpunt voor de burger.Bedrijfseenheid onderwijs: De bedrijfseenheid lerende stad staat garant voor een degelijk onderwijspakket in Antwerpen. Zij richt het gemeentelijk dag -en avondonderwijs en de naschoolse vorming van de leerlingen in. Zowel leerlingen uit het algemeen secundair, technisch, beroeps- of bijzonder onderwijs kunnen in de stedelijke scholen terecht. De bedrijfseenheid lerende stad richt op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties ook tal van sport- en ontspanningsactiviteiten voor jongeren in.Bedrijfseenheid Personeelsmanagement: Deze bedrijfseenheid staat in voor de aanwerving van het stadspersoneel. Zij zorgt ervoor dat de juiste persoon op de juiste plaats belandt. Zij organiseert ook de vorming en de opleiding van het stadspersoneel.Bedrijfseenheid techniek, aankoop en logistiek: Als een bepaalde dienst materialen nodig heeft, dan zorgt de bedrijfseenheid techniek, aankoop en logistiek ervoor dat de gevraagde artikels snel geleverd worden. Zij voorzien de bedrijfseenheden dus op een snelle en zo goedkoop mogelijke manier in hun logistieke en materiële behoeften. De bedrijfseenheid techniek, aankoop en logistiek beheert ook het wagenpark van de stad en staat in voor de huisvesting van de stedelijke diensten.Bedrijfseenheid financiën: Deze bedrijfseenheid zorgt voor de inning van de stedelijke belastinggelden. Ze houden de stedelijke boekhouding bij en bezorgen de andere bedrijfseenheden de nodige financiële middelen.

GemeenteraadAntwerpen heeft, als grootste stad van Vlaanderen, het maximum aantal raadsleden: 55. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. Tijdens de openbare vergadering kan elke belangstellende burger de besprekingen bijwonen. Men mag echter niet tussenbeide komen. In principe vergadert de gemeenteraad 1 maal per maand, meestal op maandagavond om 19 uur. Is de agenda niet volledig afgewerkt, dan vergadert de gemeenteraad de volgende dag(en) verder. De zittingen vinden plaats in het stadhuis. Ze worden voorgezeten door de burgemeester. De gemeenteraad kan debatteren en besluiten maken over alles wat van gemeentelijk belang is.

Communicatie met de burgerHiervoor heeft de stad Antwerpen een klantenmanagement. Dit betekent het organiseren van een geïntegreerde, kwaliteitsvolle dienstverlening, georganiseerd vanuit het standpunt van de burger, waarbij communicatie en de producten zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Klantenmanagement kent 3 sporen. Ze gaan eerst de dienstverlening aan de loketten zo klantvriendelijk mogelijk organiseren en de communicatie met de burger optimaliseren. Als er klachten zijn van de burger probeert het klantenmanagement die zo snel mogelijk en adequaat op te lossen. Als er geen klachten zijn houden ze klanttevredenheidsenquêtes.Het doel van het klantenmanagement is de kwaliteit van de dienstverlening te behouden en te verbeteren.Kwaliteitscontrole impliceert het afleveren van correcte informatie en vakkundig aangemaakte producten.Aanspreekpunten zijn: Het districthuis of het stadskantoor, een nieuwsbrief, de website www.antwerpen.be , de stafdienst.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen