U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Gekontroleerd Storten, Verbranden, Composteren - Milieuproblematiek Ingezonden Door: Sarcae Monachesi .
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=1146 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Biologie en het aantal woorden bedraagt 843 woorden.

1. WatervervuilingDoor de steeds toenemende vervuilingen wordt het alsmaar moeilijker om drinkbaar water te waarborgen. Veel oorzaken van watervervuiling zijn terug te vinden bij de industrie, maar ook de landbouw en de huishoudens dragen hun vervuilende steentje bij. Via de industrie komen minerale oliën, chemische producten in het water. De belangrijkste oorzaken van vervuiling in de landbouwsector zijn de drijfmest en de bestrijdingsmiddelen. Een groot deel van de meststoffen dringt in de ondergrond en kan op termijn een weerslag hebben op de kwaliteit van het gewonnen water.Water heeft een zelfreinigend vermogen dat zorgt voor de afbraak van een aantal stoffen. Wordt het water echter te zeer vervuild, dan wordt het zelfreinigend vermogen ervan aangetast en de werking van het bestaand ecosysteem verstoord. Gevolg: de kwaliteit van het water gaat achteruit.2. BodemverontreinigingDe meest voorkomende bodemvervuiling wordt veroorzaakt door de industrie, het verkeer en de landbouw. De verontreinigende stoffen komen ofwel rechtstreeks op de bodem terecht ofwel worden ze met de neerslag uit de lucht aangevoerd. De bodemverontreiniging heeft op haar beurt een weerslag op de kwaliteit van het grondwater en tast de planten aan, wat dan weer gevolgen voor onze gezondheid kan hebben. De meest hevige problemen zijn de bodemverzuring, de overbemesting en de verontreiniging met zware metalen en pesticiden.3. Luchtvervuiling

Luchtvervuiling is het verschijnsel waarbij de ons omringende lucht wordt verontreinigd door stoffen die daar niet in thuis horen. Deze stoffen kunnen afkomstig zijn van natuurlijke bronnen of van menselijke bronnen.

Bronnen van luchtvervuiling:

Natuurlijke bronnen zijn: Vulkanen , stof bijvoorbeeld bij stofstormen in droge gebieden, gassen zoals methaan van natuurlijke oorsprong bijvoorbeeld uit het darmstelsel van vee, rook van bosbranden.

Bronnen van menselijke oorsprong zijn: Stof en chemicaliën van de landbouw,allerlei industrie waaronder ook elektriciteitscentrales, het verkeer door de verbrandingsmotoren, verbrandingsovens, dampen uit bijvoorbeeld verf

Alleen kan niemand dit probleem oplossen. Maar zeker is: Minder en rustiger autorijden zorgen voor minder uitlaatgassen en dus voor minder luchtverontreiniging.4. Lichtvervuiling

Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig gebruik van kunstlicht. Lichthinder is de overlast die mensen en dieren hiervan ondervinden.

Lichtvervuiling is een vrij recent fenomeen. Het overvloedig verlichten van allerhande plaatsen veroorzaakt ecologische schade. Nachtverlichting, zoals verlichting van snelwegen, gebouwen, objecten en sterke verlichting in tuinbouwkassen, kan het biologische dag- en nachtritme verstoren. Zowel dieren, planten als mensen ondervinden hier hinder van. Ook astronomische waarnemingen worden erdoor bemoeilijkt.

Vooral rond de Kerst periode is er zeer veel lichtvervuiling want dan hangt er veel buitenverlichting.

5. Bodemverzuring

Verzuring van de bodem ontstaat door de invloed van de schadelijke stoffen ammoniak, zwaveldioxide en stikstofoxide. Het eerste gas wordt vooral uitgestoten door vee, het tweede door raffinaderijen en elektriciteitscentrales. Stikstof komt vooral in de lucht terecht door het verkeer. Samen vormen ze de zogenoemde ‘zure regen’, maar ook droge stoffen dringen via de bladeren de bomen binnen.

De verzurende stoffen dringen via bladeren en wortels in planten en bomen, waardoor deze vatbaarder worden voor ziekten. Zure regen tast ook rivieren en meren aan en uiteindelijk de dieren die er in leven of uit drinken.6. OzongatDe aardatmosfeer beschermt het leven op aarde door een gedeelte van de schadelijke straling die afkomstig is van de zon tegen te houden. Zo wordt het schadelijkste deel van de ultraviolette straling tegengehouden door de ozonlaag die zich op ongeveer 10-15 kilometer hoogte bevindt.Dertig jaar geleden ontdekte men dat er in die laag stilaan een gat kwam. Vooral boven de polen.

De ozonlaag wordt aangetast door bepaalde drijfgassen uit bijvoorbeeld spuitbussen en oudere types koelkasten. Deze drijfgassen zijn sinds enige jaren verboden. De aantasting van het ozongat komt het sterkst tot uiting in het ozongat dat elk voorjaar boven de zuidpool optreedt.7. AfvalbergDe hoeveelheid afval stapelt zich op tot gigantische proporties.Die proporties noemt men de afvalberg. De afvalberg bestaat uit alle afval die niet meer herbewerkt kan worden. Zoals veel van ons dagelijks huisvuil. Kenmerkend voor onze wegwerpmaatschappij is het grote aantal plastic verpakkingen, die moeilijk afbreekbaar zijn. Bovendien worden ze gemaakt van petroleum: een niet hernieuwbare brandstof waarvan de voorraden snel opraken. Ook het grof huisvuil wordt steeds smeriger. Denk maar aan de kunststoffen in tapijten, matrassen en meubilair. Naast het huishoudelijk afval heb je nog tonnen industrieel, bouw- en sloopafval, afgegraven gifgrond en miljoenen autowrakken. Die gigantische hoeveelheid afval vormt een enorm probleem. De stortplaatsen geraken vol en moeten gesloten worden. Het ophalen en verwerken (gekontroleerd storten, verbranden, composteren) kost miljarden per jaar. Verbranding en storting zorgen ook voor heel wat bijkomende overlast. Bij de verbranding komen er samen met de rookgassen giftige stoffen in de lucht en blijft er een aanzienlijke hoeveelheid vliegas in de schoorstenen steken. Het storten van afval vergt (zelfs na compactering) enorme oppervlakten of putten. Een groot deel van het afval is niet afbreekbaar en blijft dus eeuwig in de bodem. Vervuilende en giftige produkten die met het regenwater de grond insijpelen, besmetten het grond- en putwater. En de omwonenden van stortplaatsen zijn dan weer vaak niet te spreken over de stank, stof, insekten en ongedierte die het storten met zich meebrengt.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen