U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : S - Cd&v, De Verkiezingen 2003 Ingezonden Door: Ce.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=855 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Geschiedenis en het aantal woorden bedraagt 3346 woorden.

CD&VVoorzitter: Stefaan de Clerck

Korte CV

Het bestuurder van de CD&V

Werking

De Programmapunten

Verantwoord ondernemerschap

Oranje levensloop

Boeiende scholen voor iedereen

Mobiliteit

De Vrijwilliger

Elke relatie telt

Meer rechtzekerheid

Vlaanderen

Interculturele samenleving

Zorgen voor elkaar

Oranje buurt

Armoede

Modellijst van de senaat

Modellijst van de kamer van West-Vlaanderen

Nieuwsflashes

11 maart

Nek-aan-nek race tussen VLD en CD&V

Patsstelling in Irak-crisis

12 maart

Tavernier klungelt met vogelpest

Paul Tant: Waalse akkerbouw vragende partij voor mest, maar mestboot vaart naar Rusland.

13 maart

CD&V in armoededebat

Paraplupolitiek draait rondjes

Geen willekeur bij autokeuring voor getunede auto’s.

Dringend overleg Antwerpen

14 maart

Joke Schauvlieghe: vergoeding prothese kan niet meer naar schuldeisers

19 maart

De politici die verder kijken dan 18 mei moeten nu opstaan.

Mijn eigen mening

Voorzitter : Stefaan de Clerck

De partij heeft al heel wat veranderingen ondergaan met Stefaan de Clerck, door hem werd de oude CVP vervangen door een beter CD&V.Korte CV

Stefaan De Clerck, Geboren te Kortrijk op 12 december 1951. Hij studeerde Latijn-Grieks aan het St.-Amandsllege in Kortrijk. In 1975 behaalde hij zijn licentie in de Rechten aan de K.U. Leuven. Hij is gehuwd met Marie-Dominique De Jaegere. Ze hebben vijf kinderen: Marie, Sarah, Julie, Thomas en Felix. Naast de advocatuur ontwikkelt Stefaan De Clerck een bloeiende politieke carrière.

Hij is burgemeester van Kortrijk .Het bestuur van de CD&V

Het provinciaal partijbestuur wordt om de drie jaar opnieuw samenge-steld.

Het provinciaal partijbestuur is samengesteld uit:

a) de voorzit(s)ter, gekozen door de leden, die wonen binnen de provincie. De kandidaten voor het voorzitterschap worden voorge-dra-gen door minstens één arrondissement of drie afdelingen;

b) de bestuursleden die door de partijbe-stu-ren van verscheidene arrondissementen wor-den aangewezen. Hun aantal is gelijk aan het aantal provincieraads- en parle-ments-leden. In het arrondissement Brussel – Halle - Vilvoor-de voegt zich hierbij een afge-vaardigde van CD&V in het Brussels Hoofd-stedelijk Gewest, aangeduid door de Hoofdstede-lijke Partij-raad.

c) de leden, die ambtshalve toetreden. Dit zijn:

- de verkozen voorzit(s)ter van Jong CD&V, van de CD&V - Senioren en van CD&V- werk-groep 'Vrouw en Maatschappij', voorzover er een wer-king van deze groepen in de provincie is;

- de provincieraadsleden en de leden van de parlementaire instellin-gen uit de provin-cie;

- de arrondissementele voorzit(s)ters;

- de arrondissementele secretarissen, onder wie de provinciale secreta-ris, met advise-rende stem.

- Personeelsleden van de partij en haar bijzondere organen en organisaties, personeels-leden van mandatarissen of kabinetsmede-werkers, die werk-zaam zijn op het kabinet van een Minister, Staatssecretaris of Bestendig Afge-vaar-digde uit de provincie en mede-werkers die verbonden zijn aan één van de parlemen-taire fracties komen evenwel niet in aanmer-king voor coöptatie*.

Het provinciaal partijbestuur kan hierop met een 2/3 meerderheid een uitzondering toe-staan.

Het beëindigen van een verkozen mandaat brengt automatisch het ontslag en de vervan-ging als bestuurslid mee. Wel kan men als lid met raadge-vende stem worden gehand-haafd.

Coöptatie : het kiezen van nieuwe leden door de personen die al verkozen zijn.

WERKING

Het provinciaal bestuur komt minstens tweemaal per jaar samen. Het provinciaal partij bestuur komt ook samen wanneer het provinciaal bureau of de provinciale voorzit(s)ter daartoe beslist of één vijfde van de leden van het partijbestuur, mits de reden, dit verzoeken.

Het partijbestuur moet dan binnen de vier weken na het verzoek samenkomen. Voldoet het partijbureau niet aan dit verzoek, dan kan men zich rich-ten tot de Algemene Vergadering, dat dan instaat voor de bijeenroeping binnen de vier weken na de betekening van het ver-zoek. De bestuursvergadering wordt dan geleid door de algemeen voorzit(s)ter, de algemeen secretaris of een ander persoon die hiertoe door de Algemene Vergadering is aangeduid.

De plaats en het tijdstip van de vergadering worden door het partijbe-stuur bepaald.

De leiding van het partijbestuur berust bij de voorzit(s)ter en de leden van het partij-bureau.

Op de agenda staan, mits goedkeuring van het partijbestuur, de punten die door het partijbureau worden voorbereid of waarvoor de bijeenroe-ping wordt gevraagd.

De voorzit(s)ter zorgt er, in overleg en in samenwerking met de secreta-ris, voor dat de bestuursleden uiterlijk 10 dagen vooraf worden uitgeno-digd voor de vergade-ring van het partijbestuur en dat vooraf alle rele-van-te en noodza-kelijke gegevens aan de leden van het partijbestuur worden toegezonden.

Elk lid van het partijbestuur is bevoegd voorafgaand aan of tijdens een vergade-ring voorstellen ter behandeling door het partijbestuur te doen. Het partijbestuur beslist met een 2/3 meerderheid of deze punten tijdens de vergadering worden besproken dan wel ter bespreking worden doorge-scho-ven naar de eerstvolgende bijeenkomst van het partijbestuur.De programmapunten

1) Verantwoord ondernemerschap

Vlaamse christen-democraten willen het ondernemen in Vlaanderen alle kansen geven. We noemen het SEED. Ondernemen moet Sociaal, Economisch, Ecologisch en Democratisch zijn. Dit betekent eveneens 'ondernemen in solidariteit en verbondenheid met de omgeving': de werknemers, de overheid, de buurt, de klanten, de leveranciers… Daarbij moet de onderneming niet alleen winst creëren voor het voortbestaan en de ontwikkeling, hij moet ook voor alle betrokkenen (werknemers, klanten, omgeving, buurt …) een meerwaarde scheppen. CD&V wil een duidelijk signaal geven aan de ondernemer door het oprichten van een ondernemingsforum binnen de vernieuwde partij.2) Oranje levensloop

MENSEN ZIJN UNIEK, HUN LEVENSLOOP EN LOOPBAAN OOK

Omdat iedere mens uniek is, moeten mensen de eigen loopbaan kunnen personaliseren. Elk een moet momenten kunnen kiezen voor meer levenskwaliteit, om meer aan levenslang leren of vrije tijd te wijden. Mensen leven ook in verbondenheid met anderen. Ook die band met anderen vraagt in bepaalde levensfasen meer tijd voor het gezin, zorg of ander vrijwillig engagement.

Iedereen heeft het recht op menselijke ontplooiing. Voor zichzelf en in relatie met anderen.

Ten tweede moeten individuen en gezinnen effectief en efficiënt ontlast worden van een aantal taken via de bestaande diensten en een verder uit te bouwen diensteneconomie. Zo krijgt de werknemer effectief de mogelijkheid zijn eigen loopbaan mee te bepalen.

Het recht op arbeid is essentieel voor de christen-democraten. Zij willen dat iedereen daadwerkelijk voor een arbeidsloopbaan kan kiezen. Dit wil zeggen dat we maatregelen willen nemen om arbeidsplaatsen te creëren en arbeid fiscaal interessanter te maken, zowel voor werkgever als werknemer.

3) Boeiende scholen voor iedereen

BOEIENDE LEEFSCHOLEN

Scholen moeten creativiteit bij jonge mensen aanmoedigen en hen volwaardig leren leven en samenleven. Zij moeten alle ruimte krijgen voor waardenoverdracht en -beleving volgens een eigen, zelf verder in te vullen project. De CD&V erkent en onderschrijft het gelijkwaardig naast elkaar bestaan van vrije, door de overheid gesubsidieerde instellingen, en door de overheid georganiseerd onderwijs.

De CD&V wil aldus de inbreng van het vrij initiatief ter zake steunen en bestendigen, omdat dit de creatieve eigenheid en complementaire verscheidenheid in het onderwijsveld kan stimuleren.

De onderwijsnetten moeten het recht behouden hun eigen pedagogisch model en leerplannen te blijven invullen. Dit sluit evenwel niet uit dat er bepaalde vormen van samenwerking tot stand komen op materieel en infrastructureel vlak bijv. gezamenlijk gebruik van sportinfrastructuur.

Daarbij stellen we wel dat alle onderwijsvormen evenwaardig zijn.4) Mobiliteit

HET STOP-PRINCIPE.

STOP aan deze negatieve evolutie, zeggen wij als christen-democraten. Want elke mens telt, ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Ons doel is een nulslachtofferbeleid. Daarvoor is een geïntegreerd pakket van maatregelen nodig die slaan op mens, machine en infrastructuur, in hun onderlinge samenhang.

STOP ook aan de filevorming, de luchtverontreiniging, de verkommering van de woonomgeving, de vervoersarmoede. We trekken daarbij niet ten strijde tegen de auto. Maar onze maatregelen moeten wel leiden tot een selectief, verantwoord en veilig gebruik van de auto. Elkeen heeft recht op mobiliteit. Mobiliteit is méér dan automobiliteit.

STOP op de EERSTE PLAATS door de verplaatsingsbehoeften af te remmen. We moeten ons meer bewust worden van de mobiliteitsverspilling in onze samenleving.

STOP op de tweede plaats door de vervoerscapaciteit optimaal te benutten. Binnenvaart en spoorvervoer moeten gepromoot worden als volwaardig alternatief voor de vrachtwagen. Stimuleringsmaatregelen kunnen een groot deel van de vrachtwagens van de weg afhalen.

Dit betekent keuzes maken, omdat de budgetten nooit oneindig zijn. Dit alles moet kunnen gebeuren met de volle medewerking van de bevolking, die bij een lokaal aanspraakpunt terecht moet kunnen met haar concrete vragen en suggesties.

Op het vlak van verkeersveiligheid moet een strenge en kordate handhaving van de wettelijke normen het beleid echt effectief maken.

Dringende responsabilisering van elke weggebruiker dringt zich op. Intense verkeersopvoeding is een noodzaak en is een taak van iedereen. Het is een zaak van rechten én plichten.5) De Vrijwilliger

VRIJWILLIGERSWERK IS HET CEMENT VAN DE SAMENLEVING, VERENIGINGEN ZIJN DE BETONMOLENS

Als christen-democraten willen wij de talenten van iedereen die zich spontaan inzet voor vrijwilligerswerk versterken.

Vrijwilligers betekenen voor de samenleving een meerwaarde

Vrijwilligerswerk versterkt de verbondenheid, vergroot het sociaal kapitaal, bouwt netwerken uit en vormt daardoor het cement van een goed werkende democratische samenleving. Via deze belangeloze inzet zijn solidariteit en participatie geen holle woorden maar concrete daden.

Ook koesteren we het vrijwilligerswerk omdat het bijdraagt tot de persoonsontplooiing van iedere vrijwilliger. En omdat het iedereen de kans geeft zijn of haar talenten op een constructieve, nuttige manier te gebruiken.

Vaak is het vrijwilligerswerk een opstap naar een ruimer maatschappelijk engagement.

Bovendien kan een mens via vrijwilligerswerk deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren en daar ook zelf voldoening uit putten.

Het is de taak van de overheid om vrijwilligerswerk te stimuleren en de randvoorwaarden ervoor te creëren.

6) Elke relatie telt

ELKE RELATIE TELT; ELK KIND VERDIENT EEN WARME THUISChristen-democraten geloven dat een verbonden samenleving van onderuit wordt opgebouwd door mensen die ervoor kiezen samen op weg te gaan en verantwoordelijkheid in hun relatie op te nemen. Een engagement voor een duurzame relatie is in de huidige maatschappij een moedige keuze, die dan ook geapprecieerd en ondersteund moet worden.

De meest duurzame relatie tussen een man en een vrouw heeft juridisch de vorm van het huwelijk. Wie daarvoor kiest, neemt verregaande plichten op ten opzichte van zijn partner, en krijgt er ook rechten door. De samenleving heeft er baat bij het huwelijk positief te ondersteunen.

Ook holebi-koppels moeten de mogelijkheid hebben om voor duurzaamheid te kiezen. De openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht moet wettelijk geregeld worden, om paren van gelijk geslacht die duurzaam samenleven voortaan de gepaste wettelijke bescherming en erkenning te bieden.

Het gezin is de plaats bij uitstek waar vader en moeder hun kinderen de kansen bieden om op te groeien tot gelukkige en weerbare mensen door hen in een aangename en geborgen sfeer op te voeden.

Kinderen zijn gewenst!

Wij wensen een samenleving waarin plaats is voor kinderen. We willen de kinderwens van vele gezinnen ondersteunen. Koppels, die kiezen voor kinderen, willen we helpen hun droom te realiseren.7) Meer rechtzekerheid

MEER RECHTSZEKERHEID DOOR EEN STRENGE EN RECHTVAARDIGE JUSTITIE

De juridisering van de maatschappij bedreigt de verbondenheid tussen mensen. Door onderlinge dialoog en overleg kunnen vaak beter rechtvaardige en billijke oplossingen worden gerealiseerd, die ook duurzamer zijn ('een goed akkoord is beter dan een slecht proces'). Daarom geven we prioriteit aan bemiddeling en conflictbeheersing, alvorens juridische stappen te ondernemen.

In een verantwoordelijke samenleving wordt de zin voor individuele verantwoordelijkheid zoveel mogelijk gestimuleerd. Dat betekent dat er grenzen zijn aan wat kan of niet kan, zelfs als die niet in wetten staan. Dat betekent ook dat mensen zelf de verantwoordelijkheid opnemen om deze grenzen niet bewust te overschrijden.8) Vlaanderen

EFFICIËNT BESTUUR STAAT "MIDDEN DE MENSEN"

Vanuit onze keuze voor een "democratie van de verbondenheid" is het voor de Vlaamse christen-democraten belangrijk dat politieke structuren dicht bij de mensen staan en duidelijk en eenvoudig zijn.

Een confederaal model betekent: samen kijken wat we samen doen.

In onze visie moeten de basisbevoegdheden bij de twee deelstaten liggen. Zij beslissen, in onderling overleg en met wederzijdse instemming, welke bevoegdheden, op welke wijze en door welke instellingen op het Belgisch niveau worden uitgeoefend.

Wij kiezen daarbij prioritair voor de gemeente en de gemeenschap.

9) Interculturele Samenleving

ELKE MENS TELT, ONGEACHT AFKOMST OF ORIGINE

Voor Vlaamse Christen-Democraten telt elke mens, ongeacht zijn afkomst, origine, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, enz. Vanuit ons geloof in de uniciteit en de talenten van elke mens en in de eigenheid en waarde van verschillende culturen, vinden wij een gemengde echt verbonden interculturele samenleving een verrijking, want bron van nieuwe kansen en perspectieven. Iedereen die zich in Vlaanderen of België vestigt moet dan ook de kans krijgen de eigen talenten te ontplooien, ook wie zich terecht beroept op het aloude asielrecht. Vlaanderen moet zijn lange traditie van vrijheid, verdraagzaamheid, gastvrijheid en menselijke verbondenheid koesteren.10) Zorgen voor elkaar

ZORG IS DE HOEKSTEEN VAN DE MENSELIJKE VERBONDENHEID

Toch dienen wij niet alle noden en kosten onder de mantel van de zorg te zien voor personen met een handicap, senioren, armen, zieken, enz. Er zijn ook noden rond toegankelijke, bereikbare en bruikbare accommodatie, huisvesting, vervoer, arbeid, scholing, cultuur, ontspanning, inspraak en politiek, enz., waardoor men binnen alle beleidsdomeinen met alle bevolkingsgroepen rekening dient te houden.

Mensen die ziek zijn, een handicap hebben, ouder of op een en andere manier kwetsbaar, zijn evenzeer volwaardige mensen als alle anderen. Iedereen heeft dan ook het recht op de beste zorgen, aangepast aan ieders persoonlijke situatie en tegen een billijke prijs.11) Oranje buurt

MENSEN MOETEN KUNNEN LÉVEN WAAR ZE WONEN

Als christen-democraten streven we naar een democratie van verbondenheid die zich vertaalt in sterke lokale leefgemeenschappen als antwoord op globalisering en sociale vervreemding. We dromen van oranje buurten, zowel in de steden als op het platteland, waar mensen echt samenleven, waar ontmoeting centraal staat, waar iedereen evenveel respect en aandacht krijgt. In oranje buurten is het aangenaam wonen, spelen kinderen veilig en onbekommerd op straat, gaan ouderen met een veilig gevoel slapen en spreken mensen elkaar aan. Oranje buurten zijn groen, maar ook ondernemend. We willen alle obstakels die zo'n oranje buurten belemmeren uit de weg ruimen.

De Gemeente moet de bevoegdheden en middelen krijgen om beter én vlugger de lokale noden op te lossen vandaar dat we o.a. pleiten voor de herverdeling van de bevoegdheden ten voordele van de lokale overheden.12) Armoede

MENSEN NIET UITSLUITEN

De bestrijding van armoede moet een strijd zijn tegen de ontbinding van het sociaal weefsel, een strijd tegen de sociale uitsluiting en een strijd voor sociale integratie.

Christen-democraten streven naar levenskwaliteit voor iedereen: zij willen dat zoveel mogelijk mensen participeren aan onze welvaartsmaatschappij, met respect voor hun eigenheid.

De Modellijst van de senaat

Modellijst Senaat

1. DE CLERCK Stefaan

2. VAN PEEL Marc

3. DE BETHUNE Sabine

4. VANDENBERGHE Hugo

5. THIJS Erika

6. LOSTRIE Truus

7. VAN KERREBROECK Monica

8. VAN EYKEREN Trees

...

Lijstduwer: SCHOUPPE EtienneOpvolgers

1. STEVERLYNCK Jan

2. BEKE Wouter

3. BERX CathyDe modellijst van de Kamer voor West-Vlaanderen.Modellijst provincie West- Vlaanderen

1. DE CLERCK Stefaan

2. LETERME Yves

3. PIETERS Trees

4. GOUTRY Luc

5. DESEYN Roel

6. COPPÉ Griet

Opvolgers

1. BOGAERT Hendrik

2. MUYLLE Nathalie

3. KESTELOOT Katrien

Nieuwsflashes

11 maart

NEK-aan –NEK race VLD en CD&V

VLD en CD&V zullen bij de komende verkiezingen even sterk zijn. Dat blijkt uit een zogeheten verkiezings voorspelling.

Het is een nieuwe techniek van de Universiteit van Diepenbeek waarbij aan politiek experts, politici e burgers wordt gevraagd om de uitslag te voorspellen en niet om hun kiesgedrag te geven.Patstelling in de Irak-crisis: nood aan een derde weg.

CD&V steunt het verzet tegen een oorlog in Irak. Alles moet in het werk worden gesteld om de crisis met vreedzame middelen op te lossen, en alle vreedzame middelen zijn nog niet uitgeput, zo bleek ook uit het inspectieverslag dat Hans Blix in de Veiligheidsraad had toegelicht. Toch blijft in de Veiligheidsraad een fundamentele verdeeldheid bestaan tussen voor- en tegenstanders van een militair ingrijpen, en lijkt een oorlog steeds meer onafwendbaar.

12 maart

Tavernier klungelt met de vogelpest

Deze middag ondervraagt Servais Verherstraeten minister Tavernier over zijn aanpak tot voorkoming van de vogelpest in België. Volgens Servais Verherstraeten zijn er aanwijzingen van ernstig geklungel door de minister.Paul Tant: Waalse akkerbouw vragende partij voor Vlaamse mest, maar mestboot vaart naar Rusland.

De eerste mestboot die Vlaanderen verliet met bestemming Rusland diende, na een paar weken aan de ketting te hebben gelegen in Kaliningrad, terug te keren naar Oostende. Daar werd het product gelost en wacht het op de havenkade tot een kandidaat wordt gevonden voor verdere verwerking.

Tant wou weten of buitenlandse zaken bij de voorbereiding of afhandeling van dit exportdossier was betrokken, en wat dan wel de reden was van de Russische weigering om het schip te laten lossen. Ontbraken er documenten? Hoe werd buitenlandse zaken hierbij betrokken?

13 maart

CD&V in armoededebat: 0.7% van de Vlaamse begroting voor de 4de wereld.

CD&V betreurt evenwel dat de paarsgroene meerderheid niet eens een aanzet wil geven tot een aangehouden, zichtbaar en duidelijk financieel engagement.

En dit is nodig.

Het armoedebeleid verloopt vandaag té chaotisch met té veel eenmalige initiatieven.

Nochtans behoort het armoedebeleid tot de beleidsprioriteiten van de Vlaamse regering. CD&V kiest voor een meer doeltreffende aanpak. De financiële inspanningen ten aanzien van de mensen met minder kansen in onze samenleving moeten voortaan in de begroting duidelijk zichtbaar zijn.Paraplupolitiek draait rondjes

Dat ons landje met zijn 6 regeringen niet altijd een toonbeeld is van bestuurlijke efficiëntie wist u misschien al. Maar het volgende voorbeeld is toch wel een heel mooi staaltje van zogenaamde paraplupolitiek.

Op 9 januari diende Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Verfaillie (CD&V) een schriftelijke vraag in bij minister Stevaert. Het onderwerp hiervan was dat in vele huishoudelijke reglementen van appartementsgebouwen is opgenomen dat linnen niet op het terras mag worden gedroogd. Met enkele eenvoudige berekeningen kom je al snel tot het besluit dat mocht iedereen zijn linnen op het terras drogen dit een grote energiebesparing zou betekenen, want nu presteren vele droogtrommels overuren… Daarom vond Jan Verfaillie het goed om hieromtrent de minister een vraag te stellen en hem dus in feite de tip te geven hieraan iets te doen en deze bepaling uit de huishoudelijke reglementen te laten weren.

Wat bleek; de vraag werd onontvankelijk verklaard, …Geen willekeur bij autokeuring voor getunede auto’s.

Steeds meer, vooral jonge, mensen hebben het ‘tunen’ of ‘opzetten’ van hun auto als hobby. Het probleem is echter dat dit in een juridisch vacuüm gebeurt. Er is een soort gedoogbeleid, dat vooral gestoeld is op de willekeur van de autokeurders. Deze mensen hebben hier echter weinig schuld aan, het is de overheid die in gebreke blijft door het niet uitvaardigen van een up-to-date regelgeving. De problemen die zich, bijvoorbeeld naar autoverzekering toe, stellen zijn dan ook legio.Dringend overleg Antwerpen

Tegen de achtergrond van de gezagscrisis die momenteel in het Antwerpse schepencollege bestaat, nemen de CD&V-schepenen ontslag. CD&V stelt vast dat er hierna in Antwerpen geen bestuursmeerderheid meer bestaat.

In de huidige omstandigheden dringt CD&V dan ook aan op het ontslag van burgemeester Leona Detiège.

CD&V vraagt dat er zo snel mogelijk een overleg op gang komt tussen de nationale voorzitters van de partijen die bij het stadsbestuur in Antwerpen zijn betrokken. Het spreekt vanzelf dat de Vlaamse regering als voogdij-overheid hier ten volle haar verantwoordelijkheid moet nemen.14 maart

Joke Schauvlieghe: vergoeding prothese kan niet meer naar schuldeisers

De Kamer van Volksvertegenwoordigers stemt vandaag over het wetsvoorstel van Joke Schauvliege.

Dit wetsvoorstel voorziet dat wie een vergoeding krijgt voor het betalen van een prothese of een implantaat (kunstbeen, gebit, …) deze niet meer kan verliezen aan schuldeisers. Om menswaardig te kunnen leven moet je ook levensnoodzakelijke prothesen kunnen aanschaffen.

19 maart

De politici die verder kijken dan 18 mei moeten nu opstaan.

Als we vandaag het ontslag acteren van een minister in de Vlaamse regering heeft dit ongetwijfeld te maken met de crisis in Antwerpen. De politiek maakt hier een slechte beurt en volgens CD&V moet het vertrouwen in onze instellingen zo spoedig mogelijk worden hersteld. Na het schepencollege en de administratie is nu ook de politie in opspraak. Er moet een oplossing komen voor de politiek crisis.

De overheid moet opnieuw een betrouwbare partner worden en dit vereist een nieuwe bestuursstijl en het primeren van inhoud boven persoonlijke machtsspelletjes die mee geleid hebben tot de totale impasse van vandaag.Voor alle volledige artikels zie www.politics.be/nieuws
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen