U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : + Tijdstip + Datum Van Uitloging - Linux Ingezonden Door: Alenka Categorie: Wer.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=616 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 2962 woorden.

Unix/Linux Samenvatting Commando’s
Inleiding
Zie p1
Hoofdstuk 1 : Toegang tot het systeem
Login: naam v/d gebruiker toegekend door de systeembeheerder


$ passwd : om password te wijzigen


ctrl + D : uitloggen
$ cal : Kalender van deze maandag


$ cal 1994 : kalender van 1994 ; $ cal 12 1994 : Kalender van december 1994


$ date : datum van vandaag


$ who : een lijst van alle personen die ingelogd zijn (+ tijdstip + datum van uitloging)


$ who am i : enkel de gegevens van jezelf
Hoofdstuk 2 : Editor
1. Vi editor
a. Editor openen
$ vi oef.c : aanmaak en wijzigen van oef.c
b. In de editor
i. Intypen en afsluiten


i : insert esc. : einde insert


wq : write and quit
ii. Wissen
x : wis teken waar cursor zich bevindt


dd: wis lijn waar cursor zich bevindt


5dd: wis vanaf de plaats van de cursor de eerste 5 lijnen


d$ : wis vanaf de cursor alle tekens die volgen op deze lijn
iii. Vervangen
r : vervang het teken waarop de cursor zich bevindt


R: vervang vanaf cursor alle tekens op deze lijn tot esc.
iv. Tussenvoegen
i : voeg tekens bij voor de plaats waar cursor zich bevindt


a : voeg tekens bij na de plaats waar cursor zich bevindt


o : voeg lijnen bij onder de lijn waarop de cursor zich bevindt tot esc.


O : voeg lijnen bij boven de lijn waarop de cursor zich bevindt tot esc.
v. Overbrengen van een stuk tekst op een andere plaats
3YY: plaats regel waar cursor staat + 2 volgende in buffer


p : plak
vi. Wijzigen teniet doen
u : undo laatste wijziging
2. Ex editor
Commando’s vooraf gegaan door een dubbelpunt in de Vi editor.
/jan/ : zoek lijn die string jan bevat.


/^jan/ : zoek lijn waar jan uiterst links op regel staat


/jan$/ : zoek lijn waar jan uiterst rechts op regel staat


/ : zoek het volgende voorkomen van een string die hiervoor werd ingegeven (dit is vi command  GEEN DUBBELPUNT)
!! Wanneer in een string 1 van volgende tekens aanwezig is: ^ . $ [ ] * & plaats je een \ voor ze van hun speciale betekenis te ontdoen.
1,$ s/jan/piet/g : vervang gans het bestand jan door piet


1,$ s/jan//g : wis overal jan.


10,22 m 42 : transporteer regel 10 t.e.m. 22 achter regel 42


set number : nummer de regels


r filenaam : kopieer filenaam achteraan de geëditeerde file.


.r filenaam : kopieer filenaam achter de regel waarop de cursor zich bevindt.


15 r filenaam : kopieer filenaam achter regel 15


2,18 d : delete regel 2 t.e.m. regel 18


/jan/,/piet/d : delete alle regels te beginnen met deze waar jan in voorkomt tot en met deze waar piet in voorkomt.
Hoofdstuk 3 : Bestanden en directories
1. Bestanden
a. Lijst van bestanden tonen.
$ ls: lijst van bestanden


naam van bestand mag geen * ? [ ] bevatten


optie – s : om grootte van bestanden in blocs als output te bekomen


optie – l : meer fileinfo


vb –rw-rw-rw- 1 jan 412 dec 12 09:13 oef.cob


eerste teken  - = file


d = directory


b = block device (voor schijven)


c = character device (bv. Toetsenbord)
volgende 9 tekens = protecties  eerste 3 eigenaar


volgende 3 voor leden


van groep waar user toe


behoord.


overige 3 alle andere


users


 r : read


w : write


x : execute


$ chmod : voor het wijzigen van lees en schrijfpermissies


 Protectiecodes op vatten als octaal getal.


vbden. rw-rw-rw- = 110 ofwel 6 dus protecties = 666


rw-r--r-- = protecties = 644 (ofwel 110 100 100)


 go-w oef.c : hiermee neem je alle groepsleden en


andere gebruikers schrijfpermissie af.


ug+x script1: hiermee geef je jezelf + groepsgenoten


permissie programma uit te voeren.


 suid en guid : naast x ( = permissie uitvoeren) soms


nog t (sticky bit = blijft in geheugen) en een s (enkel


voor eigenaar en groepsgenoten). Voor de eig.


gebruik je commando $ chmod u+s oef.out. Door de


s krijg je de privileges van de root  je mag wel in dit


bestand schrijven! (zie p8-9 voor gedetailleerdere


uitleg)


$ umask : om de protecties (die automatisch worden toegekend dus


666) van een file te veranderen.


Dit trekt altijd af dus & umask 022 geeft 644 ofwel


rw_r__r__


$ ln : zie p 9


$ man ls : on line manual. Door metatekens beperking.
b. Inhoud van bestand tonen op het scherm en op de printer
$ cat oef.c : de oefening komt voorbijscrollen. ctrl + s = scrollen stoppen, ctrl + d = scrollen herstarten. Ook voor bestanden samenvoegen bv $ cat oef11.c oef12.c > oef1.c


$ more oef.c hiermee kan je scherm per scherm oef.c zien. Enter = regel naar omlaag, spatie = volgend scherm


$ head : opties –10 bestand = eerste 10 regels


$ tail : opties +10 bestand = vanaf regel 10 tot einde


-10 bestand = toont 10 laatste regels


$ pg : opties return = volgend scherm


1 = terug naar het eerste scherm


-1 = vorig scherm


+3 = drie schermen verder


$ = laatste scherm


h = help


q = quit


$ pr : opmaak output printer; verdeeld bestand in blokken van 66 lijnen + hoofding


$ lpr : printcommando optie –b = geen titelblad


combinatie pr oef.cob | lpr – b


(| betekend dat lpr de outpunt van pr gebruikt als input)


$ cat –vte oef.cob : checken of alles afdrukbare tekens zijn


$ file oef.cob : filetype meegedeeld


$ od : file zoals opgeslaan in geheugen,


opties - c bestand : output ASCII tekens,


- b output octale waarde ASCII tekens
2. Directories


root/ = hoofddirectorie


etc/passwd = het paswoord file


etc/group = file van leden van alle groupen


bin/ = alle unixcommando’s


dev/ = alle randapparatuur


usr/ = de gebruikerspartitie


$ cp : bestanden kopieren.


vben cp /usr/acct/jan/oef.c /usr/acct/ine(/oef.c) teruggaand


naar de root


$ cp …/jan/oef.c kopie naar eigendirectori niet teruggaand naar


de root wel één directorie hoger


!! enkel bij teruggaan naar de root de eerste / !!


$ mkdir : aanmaak directorie


$ cd : veranderen van directorie (zoals in dos) (naar homedirectorie is


voldoende gewoon $ cd te tikken)


$ pwd : geeft full path name van directorie waar je zit


$ rm : bestanden wissen


$ mv : bestanden overbrengen van 1 directorie naar een andere of


naamverandering van bestanden vb move bestand.c coef, move oef.c


oef1.c


$ rmdir : wissen van directorie


$ ln : link bestanden (snelkoppeling)


vb ln /usr/acct/ik/oef.c /usr/acct/hij/oef.c


wanneer ik de oef verwijder kan hij er nog mee blijven


werken maar het bestand blijft van mij en ik bepaal nog


steeds de permissies.


$ du : geeft de directoriegrootte


opties directorienaam (dn) = grootte genoemde directorie


-s dn = alleen grootte genoemde directorie


-a dn = naast subdirectories ook filesgrootte


$ “commando” & : zorgt ervoor dat het commando in de achtergrond


werkt en dat jij terug een shell krijgt


$ wait geeft een prompteken als alle processen in de backgound


beëindigd zijn


$ ps : lijst met actieve processen


optie –t nr : actieve processen op andere terminal


$ kill –9 +pid : is de manier om processen te doen stoppen.


redirection vben du –s /usr/acct > lijst  de gegevens worden niet op


scherm getoond maar opgeslaan in het bestand lijst. Door >> te


typen kan je het oorspronkelijke bestand lijst wissen als dat al


bestaand!


tee : bv commando | tee bestand | commando de output van het eerste


comando wordt opgeslaan in een bestand. Dmv tee –a wordt de


output van het tweede bestand achter dat van het eerste


gevoegd.


nohup : bv $ nohub du – s /usr/acct >lijst &


dmv van dit wordt het bestand verwerkt als al log je uit.
Hoofdstuk 4 : Bewerkingen op bestanden
$ wc : word count; tel het aantal woorden, lijnen, karakters, optie l enkel het aantal


lijnen


$ sort : hiermee kan je bestanden sorteren


opties : [+L1.m1] [-L2.m2] het veld word gesorteerd vanaf m1 eerste teken van


het L1 eerste veld tot het m2 eerste teken van het L2 het eerste veld.


- n : rangschik volgens numerieke waarde


- b : tabs en spaties vooraan niet meerekenen


- f : hoofdletters = kleine letters


- i : geen afdrukbare tekens beschouwen


- r : rangschik in omgekeerde volgorde


- tx : het scheidingsteken tussen de velden is x


- u : lijnen die meerdere keren voorkomen slechts eenmaal naar output


- o bestand : stuur output naar bestand


+1 – 2 : sorteer op het 2de veld


+1.0 –1.2 : sorteer op de eerste 2 tekens van het 2de veld


+1.0b –1.1b : sorteer op het eerst niet blanco karakter van het tweede veld


-t: +2n –3 /ect/passwd : too de paswoordfile volgens de numerische waarde


van het usernr. : = scheidingsteken


bestand –o bestand: sorteer bestand en schrijf daarna weg in bestand (niet


met > want bestand wordt dan eerst gewist)


+0 –l +3 –4 bestand : sorteer op het eerste veld voor gelijke waarde van het


vierde veld


$ uniq : toont regels die meer dan eens voorkomen.


$ grep : toont regels waarin bep uitdrukking voorkomt


opties –n : regelnr


-y : kleine letters = hoofdletters


-l : enkel de filenames waarin je iets vindt


! bij meerdere woorden zoeken tussen ‘’ vb grep ‘dag dora’ alfa


$ cmp, diff, comm : inhoud van 2 bestanden vglen


$ join bestand1 bestand2


vb $ join –t: -j1 2 –j2 3 –o 1.1 2.2 alfa beta


voeg veld j van het eerste bestand 2de kolom samen met veld j van het


2de bestand 3de kolom en de output bedraag het eerste veld van alfa en


het 2de veld van beta.


$ tr : tekens vervangen


vben tr –d abc < alfa


tr “)(“ “\]\[“ <oef.c ! speciale tekens laten voorafgaan door \


$dd : Een file converteren


vb $ dd if=bestand1 of=bestand2 wat=hoe


opties conv = ebcdic


ascii


lcase


ucase

Hoofdstuk 5 commando’s voor algemeen gebruik
$ write <username> bericht <enter> ctrl-d : iemand een bericht sturen


$ wall <message> <ctrl-d> alle users bericht sturen


O over


Oo over en out


$ talk <username> chatsessie met iemand


$ mail ; mail <username> mail opvragen ; versturen


Mailcommando’s lezen en verzonden


cc copie naar iemand sturen


d bericht verwijderen


m forward bericht


R reply to sender


q verlaat de mail


s zet bericht in bestand


t bericht weergeven


<enter> naar het volgende bericht


- naar het vorige bericht


mail – f lijst van alle berichten in je mailbox


procedure


$ mail naam


subject: blabla


bla bla


<ctrl – d>


Cc: <enter>
$ Mesg y ; $ mesg n write berichten ontvangen; niet ontvan.


$ tty laat je terminalnummer zien


$ logname laat je loginname zien


$ env geeft info over de omgeving waar je


werkt


$ stty –a geeft karakteristieken van je terminal


$ stty –echo ; $stty echo ingave toetsenbord niet op scherm;


terug wel op scherm


$ stty erase % het erase teken veranderen in %


$ batch <commando> <commando> zet commando’s in wachtrij


$ pico <fn> simple tekstverwerker


$ clear scherm proper maken


$ reset scherm inhoud terug naar default


waarde


$ dc calculator (hp principe)


$ bc calculator normaal


linux command’s binnen vi


:! <command> linux command’s binnen vi algemeen


<enter> terug naar vi-editor


<crtl – d> vanuit bash terug


vi opties


:set all laat alle settings zien


:set autoindent ; set ai zet autoindent aan (2)


:set noai \\ \\ af


:set number ; set nu lijnnummers (2)


:set nonu lijnnummers af


:set list laat onafdrukbare karakters zien


:set nolist zet onafdrukbare karakters af


:set showmode show the current mode of operation


:set noshowmode \\ \\ \\ \\ \\ uitzetten


:set tabstop=4; set ts=4 tabstop op 4 jumps (2)


:set ignorecase; set ic negeer case sensititve


:set noic maak case sensitive


:set wrapmargin=5 ga naar volgende lijn na 5


:set wrapmargin=0 zet automatisch naar volgende lijn af


.exrc het bestand naarwaar je alle settings


moet schrijven


ab lx linux automatisch iets veranderen terwijl je


typt bv lx &#61672; linux

Hoofdstuk 6: Metakarakters en wildcards


1.Metakarakters


= karakters die door de shell als speciale karakters worden aanzien vb <>|;!?*[]$\" '(){} (en tilde)


2. Wildcards


Zijn metakarakters gebruikt voor het zoeken van overeenkomstige gegevens


Metakarakters niet gebruiken in bestandsnamen!


Het "-" kan in nemen op voorwaarde dat het niet het eerste teken is!
2.1 Karkter substitutie in bestandsnamen.


dmv wildcards: ?(=enkel karakter subtitutie) en * (meerdere karakter substitutie)


uitzondering: + ? vervangt niet . als dat het eerste karakter is + * enkel zonder erachter andere karakters geeft alle bestanden van de huidige directory weer


Lijst substitutie: [] [-] [!] vben + $ls ne[s,t,w] : alle bestanden beginnende met ne gevolgd door s t of w + ls *[1-5] alle bestanden die eindigen op een cijfer tss 1 en 5 + ls [!t,n] alle bestanden die met niet met een t beginnen of met een "n" beginnen + ls ?[!y]*[2-5] alle bestanden waarvan de 2de letter geen y is en einigt met een cijfer tussen 2 tem 5


2.2 De {} metakarakters


Tussen de {} geeft men een aantal mogelijkheden op, gescheiden dmv ,


vb ls ~/ctaal/{oef01a.c,kleur.c}


3. Bestandsnamen vervolledigen


Dmv de tabtoets


Hoofdstuk 7: Werken met commando's


--> enige mogelijk commando's verbeteren is via backspace niet delete


1. Vorig commando herhalen


dmv pijltjes toetsen


shift page up = 1 pagina omhoog


shift page down = 1 pagina omlaag


2. Vorig vi-commando's herhalen


Door het commando set-o vi is het mog om meest vi commando's vanaf de commando lijn te gebruiken


3. Commando's manipuleren


- CTRL-C : Stop huidig commando + keert terug naar shell


- CTRL-D : Einde transmissie of einde vd lijn


- CTRL-S : Stopt output naar scherm


-CTRL-Q : Reactiveert output naar het scherm


-CTRL-U : Wis volgende regel


-CTRL-X : Ook mogelijk indien pc hangt.


4. Pipes


mog. output van commando door te geven als input volgende commando dmv |.


5. Groeperen van commando's


meerdere commando's na elkaar scheiden dmv ";"


6. Commando's over meerdere lijnen


Backslash "\" laat toe commando verder te zetten op de volgende regel


bv cat /home/student/john/unix/oefeningen\


>/opgaven/opg1.c


Hoofdstuk 8: De Shell


1. Wat is de Shell


Shell = primaire interface tss .gebruiker en os.


Standaard shell linux = bash


2. Input/Output


2.1 Standaard Input/output


Voor elk process w automatisch 3 bestanden geopend


stdin = klavier


stdout = scherm


stderr (=standaard error) = scherm


dmv redirection mog om van standaard af te zien + andere in-/output te kiezen


2.2 Pipes


zie p 36


3. Shell variabelen


Variabelen = namen die door een prog herkent w + die waarde representeren.


Deze waarde knn op ieder ogenblik tijdens runnen prog gewijzigd w


Shell variabelen die werkomgeving bepalen


- HOME directory


- TERMinal type


-Search PATH


!!! Variabelen HOOFDLETTER GEVOELIG home is niet gelijk aan HOME !!!


!!! Systeemvariabelen in hoofdletters zetten, user gedefinieerde variabele kleine letters !!!


3.1 Shell variabelen opvragen


$set = overzicht alle variabelen gedefinieerd in jou omgeving. Dit hangt samen met de gebruikte shell


3.2 Werken met shell variabelen


- toewijzen van een waarde aan een shell variabele:


$xy="Linux"


-verwijzen naar een variabele


$echo $xy


-wissen van variabele


$unset xy


zie voorbeelden en opmerkingen p 37


3.3 Command substitutie


Ouput van een commando kan worden opgeslaan in een variabele:


vb $now=[back quotes]date[back quotes]


zie p 38


3.4 Gebruik van metakarakters en aanhalingstekens met variabelen
- Enkele aanhalingstekens : hou geen rekening met metakarakters


vb $echo '$xy * Text'


- Dubbele aanhalingstekens : hou geen rekening met metakarakters behalve met $ en \ en back qoutes vb $echo "$xy * Text"


-Backslash : neemt het volgende teken zoals het er staat vb $echo \$xy\*\Text


3.5 Variabelen en processen


variabelen deel van omgeving van process


Processen knn geen variabelen aanroepen of veranderen in omgeving van de processen


zie vb p 39


3.6 Exporteren van Shell Variabelen
via commando export kunnen variabelen doorgegeven worden aan onderliggende processen


!! Indien de waarde in het child process wijzigd, blijft de waarde in het childprocess ongewijzigd


4.Shell Scripts


4.1 Definitie


= een collectie linux commando's samengebracht onder een tekstbestand


4.2 Uitvoeren van shell scripts


via bash scriptnaam wordt het script in een aparte shell uitgevoerd.


Je moet eerst je script uitvoerbaar maken (dit wil zeggen chmod 500 )


dan doe je ./script of . script


4.3 Codes teruggeven vanuit commando's


Een commando geeft steeds waarde terug aan het parent process. Indien alles normaal 0, anders andere waarde


De teruggeefcode kan je zien dmv $?
5. Shell defaults


Volgorde van de gebruikte bestanden


1. /etc/profile.


- Gebruikt bij de moment van de login.


- Bevat de variabelen dewelke je basisomgeving specifiëren.


- Enkel systeembeheerder kan wijzigen aanbrengen in dit bestand


2. [tilde]/.bash_profile


- zelfde doel als 1 maar dit kan door de gebruiker aangepast worden


3. [tilde]/.bashrc


- gebruikt om settings te specifiëren dewelke niet niet geëxporteerd knn worden naar onderliggende subprocessen


4. /etc/bashrc


- bevat instellingen die gekend zijn over heel het systeem.


- enkel wijzigbaar door systeembeheerder


5.1 Voorbeeld van een /etc/profile bestand


- zie p 41 voor vb


-variabele PATH bevat lijst directory's, die door het systeem doorzocht worden als er een commando wordt ingegeven


- PS is variabele voor promptopmaak (bv PS1="[\u@\h \W]\\$"


- \u : usernaam


- \h : hostname


- \W : huidige directory


5.2 Voorbeeld van een ".bash_profile" bestand:


- zie vb p 42


- BASH_ENV gebruikt door bash-shell. Bij ingesteld voert hij voor elke nieuwe bash het bestand .bashrc uit!


- !! variabelen EXPORTEREN of ze zijn in het volgende process niet meer gekend !!


5.3 Voorbeeld van een ".bashrc" bestand


.bashrc opnieuw gelezen bij elke nieuwe subshell


.bash_profile enkel bij login gelezen


5.4 Voorbeeld van een "/etc/bashrc" bestand


- Het commando witch geeft je het path waar je een commando kan vinden


6. Aliassen


dmv aliassen kan gebruiker eigen commando's maken of verwijzingen naar andere commando's


- dmv van alias zonder iets achter kan je kijken welke aliassen in je omgevingen bestaan


6.1 Gebruik aliassen


- aanmaken


$alias 1="ls -l"


- uitvoeren


$1


- verwijderen


-$unalias 1


7. History Commando


- Geeft laatste 1000 commando's opgeslaan in $ HOME/.bash_history


Door history gevolgd door een nummer krijg je zoveel regels van de laatste te beginnen (bv history 2 dan krijg je de 2 laatste commando's)


dmv van fc -s kan je het laatste commando opnieuw laten uitvoeren of je kan ook een nummer laten uitvoeren bv commando 244 = pwd dan doe je fc -s 244 en de pc zal pwd uitvoeren.


Ook kan je fc -s pw dan zal die het commando nemen dat het meest er op lijkt pwd bv.Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen